Kế hoạch công Đoàn năm học: 2016-2017

      CĐ GD BÌNH PHƯỚC  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐ TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
      Số:  05 / KH-CĐLQĐ                     Đức Liễu, ngày 01  tháng 9 năm 2016
 
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN
NĂM HỌC 2016-2017

            Năm học 2016 - 2017, Ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm học trước, năm học 2016-2017, CĐCS các trường tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, Đại hội Công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XIV, Nghị quyết Công đoàn tỉnh lần thứ IX và Công đoàn Giáo dục huyện lần thứ XII, bám sát 8 nhiệm vụ trọng tâm và 6 chương trình toàn khóa để xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đảm bảo phù hợp, hiệu quả. Đồng thời chú trọng triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
I -  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tập trung quán triệt, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và 8 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục,  Nghị quyết 29-NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, để mỗi NGNLĐ phải thực sự nắm vững các chủ trương đổi mới của ngành, tham gia, góp ý xây dựng, tích cực tuyên truyền để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong mỗi đơn vị, trường học, trong toàn ngành và xã hội. Đồng thời làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ NGNLĐ; ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm của NGNLĐ. 
2. Tập trung thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ NGNLĐ. Trong đó quan tâm đến quyền lợi vật chất, tinh thần, việc thực hiện chế độ chính sách của ngành, địa phương; tiếp tục phối hợp, nghiên cứu, đề xuất về chế độ chính sách đối với NGNLĐ. Có giải pháp mở rộng nguồn thu hợp pháp để nâng cao phúc lợi cho người lao động; bảo vệ quyền lợi cho từng giáo viên, từng tập thể, bảo vệ quyền lợi của ngành. Tiếp tục rà soát các chế độ chính sách đối với NGNLĐ và cán bộ công đoàn, quy chế chi tiêu nội bộ, phát hiện những vướng mắc, bất cập để kịp thời có ý kiến với chuyên môn và cấp có thẩm quyền giải quyết hoặc vận dụng theo hướng có lợi cho người lao động; tránh hiện tượng oan sai trong thực hiện chế độ chính sách để xảy ra đơn thư khiếu kiện vượt cấp, kéo dài.
3. Chủ động tham gia quản lý; phối hợp cùng chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trường học; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt chức năng giám sát phản biện của công đoàn; tham gia góp ý xây dựng và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến NLNLĐ và ngành Giáo dục; tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ QLGD; quan tâm, tạo điều kiện để NGNLĐ trong ngành học tập, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới.
4. Đẩy mạnh việc tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành và phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị. Tập trung chỉ đạo cuộc vận động “Dân chủ- Kỷ cương- Tình thương- Trách nhiệm” với những nội hàm phù hợp với tình hình mới, động viên NGNLĐ trong ngành năng động, sáng tạo, đổi mới, kỷ cương, nề nếp. Quan tâm phối hợp chỉ đạo, triển khai việc xét chọn và đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tứ lần thứ 14. Xây dựng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho NGNLĐ, động viên khích lệ người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
5. Triển khai hiệu quả công tác nữ công và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ; triển khai kế hoạch bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020; nâng cao hiệu quả của phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; phối hợp với chuyên môn giới thiệu, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ nữ vào các chức danh lãnh đạo, quản lý; chỉ đạo thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với lao động nữ, chăm lo, bảo vệ phụ nữ và vận động thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; tổ chức các hoạt động biểu dương nữ nhà giáo tài năng, sáng tạo với các hình thức phù hợp.
6. Đổi mới hoạt động Công đoàn, hướng hoạt động của Công đoàn về cơ sở, tập trung cho việc thực hiện chức năng chủ yếu của tổ chức công đoàn và đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của NGNLĐ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về tài chính công đoàn; công khai, minh bạch, tăng cường nguồn thu, thực hành tiết kiệm, bảo đảm kinh phí cho hoạt động công đoàn.
 
 II - NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ CÁC BIỆN PHÁP CHÍNH
 1-Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách,  pháp luật đối với đoàn viên
   1.1/ Yêu cầu:
        - Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên với nhiều hình thức phong phú, như  thông tin về các chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước; tiếp tục phát động phong trào “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.”..
       - Làm cho đoàn viên nhận thức sâu sắc và  luôn nêu cao tinh thần dân chủ phê bình và tự phê bình , tích cực đấu tranh chống lại các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục ở phạm vi nhà trường và các tệ nạn xã hội nói chung.
  1.2/ Chỉ tiêu phấn đấu:
       - 100% ĐVCĐ có tư tưởng chính trị vững vàng.
       - 100% ĐVCĐ chấp hành tốt chủ trương , chính sách, pháp luật nhà nước, quy định ở địa phương nơi sinh sống, nội quy cơ quan.
  1.3/ Biện pháp thực hiện:
- Công đoàn thường xuyên thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng phổ biến rộng rải các văn bản, chính sách mới đến đoàn viên, để ĐV biết và thực hiện đúng.
- Tham mưu cho chuyên môn thường xuyên đặt báo chí, khai thác mạng Internet  để đoàn viên học tập và tìm hiểu.
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường để tăng cường tinh thần tự giác và làm chủ của đoàn viên.
2- Đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích chính đáng cho đoàn viên theo hướng thiết thực.
  2.1/ Yêu cầu cụ thể:
    - Thường xuyên quan tâm động viên, thăm hỏi đoàn viên trong các hoàn cảnh ốm đau, khó khăn, hoạn nạn.
    - Giám sát tốt chế độ chi trả lương, phụ cấp đối với đoàn viên.
    - Tổ chức tốt phong trào thể dục – thể thao – văn nghệ trong đoàn viên.
    - Quan tâm chăm lo đến công tác học tập rèn luyện của các cháu là con của CBGV trong nhà trường. Thực hiện tích cực công tác khuyến học bằng việc xây dựng nguồn quĩ  khen - thưởng cho con  CBGV-NV đạt thành tích cao trong học tập, như đạt các danh hiệu là: HS tiên tiến, HS giỏi cấp trường, HS đạt các giải cấp huyện – tỉnh về văn hoá- văn nghệ- TDTT.
- Phối hợp với chính quyền huy động đóng góp  nguồn q ũy “Tham quan du lịch” .
 - Phối hợp cùng nhà trường xây dựng các loại quy chế: QC dân chủ, QC chi tiêu nội bộ để công khai và thực hiện.
   - Tăng cường  hoạt động của Ban TTND, góp phần giám sát tốt việc chi trả đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với CBGV-NV.
  2.2/ Biện pháp thực hiện:
     - Phối hợp chặt chẽ với nhà trường, Đoàn thanh niên nhà trường trong việc chăm lo đến đời sống đoàn viên.
     - Mỗi tháng công đoàn viên góp 200.000đ/tháng để xây dựng quỹ tham quan du lịch.
    - Công đoàn tiếp tục dành một nguồn quĩ thích hợp để phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho đoàn viên công đoàn.
    - Công đoàn phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức  1 đợt thi đấu cầu lông vào dịp chào mừng ngày Quốc tê phụ nữ 08/ 3.
    - Tiếp tục đẩy mạnh việc phát huy ý thức làm chủ, dân chủ trong đoàn viên.
    - BCHCĐ tiếp tục có kế hoạch bồi dưỡng về kỹ năng công tác cho Ban TTND, cung cấp đầy đủ các thông tin về chế độ chính sách, kịp thời phục vụ cho hoạt động của Ban TTND phát huy hiệu quả .
3- Thực hiện tốt các phong trào thi đua.
  3.1/ Yêu cầu:
      - ĐV phải tham gia tích cực, hiệu quả các phong trào thi đua mang tính chủ đạo của ngành như: “ thi đua dạy tốt – học tốt ”, làm đồ dùng dạy học và viết sáng kiến
  3.2/ Chỉ tiêu phấn đấu:
         - 100% ĐV có hồ sơ - giáo án, giờ dạy đạt từ loại khá trở lên.
         - GV giỏi cấp trường: Thêm 15-25 Đ/C.
         - Sáng kiến : 100% tham gia viết SK cấp trường và có 15 SK được công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp Sở
         - 100% GV đăng ký phụ đạo cho HS yếu kém .
   3.3/ Biện pháp thực hiện:
-         Nhà trường và công đoàn tổ chức phát động thi đua ngay từ đầu năm học (tháng 9 ) để ĐV đăng ký thi đua và thực hiện thi đua.
-         Tổ chức thành 2 đợt thi đua lớn:
+ Đợt 1: Từ tháng 8/2016 đến  hết HKI với trọng tâm “Thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20/11”.
+ Đợt 2: Từ tháng  HKII đến hết năm học: 2016-2017 với trọng tâm “Thi đua lập thành tích mừng Đảng mừng xuân mừng đất nước đổi mới và chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3
      - Công đoàn phối hợp cùng chuyên môn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đoàn viên trong việc thực hiện phong trào thi đua.
4- Công tác thực hiện các cuộc vận động lớn do ngành và Đảng phát động
 4.1/ Yêu cầu:
   - Tất cả ĐV phải nhận thức sâu sắc và triệt để về mục đích các cuộc vận động “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” và “ Hai không trong giáo dục ”; “ Mỗi nhà giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo” ;  cuộc vận động “ xây dựng nhà trường thân thiện, học sinh tích cực  ” để tham gia có hiệu quả.
   - Phải biến các cuộc vận động này thành những hoạt động tự giác, thường xuyên trong các lĩnh vực công tác cụ thể của bản thân mỗi đoàn viên.
- Tiếp tục tham gia xây dựng quỹ mái ấm công đoàn và các hoạt động XH từ thiện.
  4.2/ Chỉ tiêu thực hiện:
- 100% ĐV không có những biểu hiện tiêu cực trong thi cử  và  mắc bệnh thành tích trong công tác giáo dục.
- 100% ĐV giữ vững được đạo đức trong sáng, chuẩn mực của nhà giáo trong công tác và sinh hoạt  ở nhà trường và ở địa phương nơi sinh sống. 
- Mỗi CBGV phải nắm vững về các nội dung và tiêu chí của một nhà trường thân thiện để tham gia tích cực vào cuộc vận động theo vai trò và vị trí của bản thân.
- Mỗi ĐV có 1 việc làm tốt theo tấm gương của Bác. 100% tham gia đóng góp quỹ mái ấm công đoàn và các hoạt động XH từ thiện.
  4.3/ Biện pháp thực hiện:
 - Công đoàn phối hợp với nhà trường tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung, mục đích các cuộc vận động để đoàn viên nắm bắt.
  - Tổ chức cho ĐV đăng ký một việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ của mỗi người để làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh .
   - Phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền và các đoàn thể khác trong nhà trường theo dõi và quản lý việc thực hiện cuộc vận động của mỗi đoàn viên; thực hiện nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết và chế độ thi đua khen – thưởng đối với CBGV có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động.
5- Về công tác quản lý:
  5.1/ Yêu cầu:
    - Cùng chuyên môn tham gia tốt công tác quản lý nhà trường năm học 2014-2015trong tất cả các khâu, các mặt công tác chuyên môn, công tác tổ chức nhân sự, công tác thi đua khen- thưởng, công tác xây dựng cơ sở vật chất, công tác xã hội hoá giáo dục. Đặc biệt là  tham gia thực hiện đổi mới công tác quản lý
5.2/ Biện pháp thực hiện:
   - Phối hợp cùng chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ thường xuyên, liên tục; tổ chức tốt các đợt thao giảng GV giỏi hàng năm; tham gia ý kiến vào công tác sắp xếp nhân sự, phân công đội ngũ trong đơn vị.
  - Tham gia đầy đủ, có hiệu quả vào các hội đồng: TĐ-KT, xét hết thời gian thử việc, nâng lương đối với CBGV-NV.
    - Chỉ đạo thường xuyên, sâu sát với hoạt động của Ban TTND trong công tác giám sát các hoạt động, nhất là trong việc chi trả chế độ đối với đoàn viên của nhà trường theo điều lệ và qui định chung.
    - Phối hợp cùng nhà trường xây dựng qui chế hoạt động dân chủ trong cơ quan, qui chế thu chi tài chính trong đơn vị.
6- Công tác chỉ đạo:
 6.1/ Yêu cầu:
    - CĐ xây dựng được kế hoạch hoạt động chung trong cả năm học, cũng như kế hoạch HĐ hàng tháng phù hợp với đặc điểm tình hình của nhà trường trong năm học.
    - CĐ chỉ đạo thường xuyên, sát sao hoạt động của các bộ phận như: Ban TTND; UBKT công đoàn; Ban nữ công và các tổ công đoàn.
 6.2/ Chỉ tiêu:
    - Các bộ phận trên phải xây dựng đầy đủ kế hoạch hoạt động, biên bản hàng năm, hàng quí, hàng tháng theo chức năng, nhiệm vụ đã được qui định và được BCH CĐ thống nhất phê, duyệt.
    - Hoạt động phải hiệu quả, được đánh giá bằng việc các ý kiến, nguyện vọng của ĐVCĐ phải được nắm bắt thường xuyên, kịp thời; các vụ việc bất cập (nếu có) phải được phát hiện sớm và kịp thời đề xuất hướng giải quyết lên BCHCĐ và nhà trường, tránh để xảy ra các hiện tượng, thắc mắc phát triển thành khiếu kiện.
 6.3/ Biện pháp thực hiện:
    - BCHCĐ chỉ đạo sát việc xây dựng kế hoạch hoạt động của các bộ phận.
hoạt động.
7- Đẩy mạnh công tác xây dựng công đoàn nhà trường vững mạnh
  7.1/ Yêu cầu:
    - Xây dựng CĐ nhà trường thành một tập thể đoàn kết nhất trí cao.
    - Công đoàn phải thực hiện đầy đủ, hiệu quả  các chức năng đặc thù trong quá trình hoạt động.
  7.2/ Tiêu chí phấn đấu:
- Đăng ký danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh trong năm học 2016– 2017, được LĐLĐ tỉnh Bình Phước tặng bằng khen.
  7.3/ Biện pháp thực hiện:
   - Xây dựng các tổ công đoàn làm nòng cốt cho hoạt động của công đoàn nhà trường.
   - Phát huy hết vai trò và chức năng của các bộ phận như:  UBKTCĐ, Ban nữ công,  Ban TTND trong việc tham mưu, giúp việc cho BCHCĐ nhà trường tổ chức các hoạt động và các phong trào thi đua.
           
            Trên đây là kế hoạch chung của hoạt động công đoàn cơ sở trường THPT Lê Quý Đôn năm học 2016 - 2017, hàng tháng Ban chấp hành sẽ cụ thể hóa chi tiết  từng nội dung, theo từng tuần cụ thể để chỉ đạo thực hiện.
 
Nơi nhận:
-         Công đoàn ngành GD Bình Phước ( b/c);
-          Chi bộ ( b/c);
-          BGH ( p/h);
-          UVBCH,TTCĐ( t/h);
-         Lưu.
             T/M. BCH CĐ
                 CHỦ TỊCH
 
 
 
 

              Phạm Văn Phú
 
 

  Ý kiến bạn đọc

VIDEO
Bộ giáo dục và đào tạo
Mas
Vnedu
Phần mềm quản lý
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập264
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm260
  • Hôm nay37,710
  • Tháng hiện tại324,999
  • Tổng lượt truy cập8,181,556
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây