KE HOẠCH PHỤ ĐẠO LUYỆN THI

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TỔ : ĐỊA LI
 
                                                             Đức Liễu, ngày 10 tháng 9 năm 2015
 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHỤ ĐẠO LUYỆN THI NĂM HỌC 2015 -2016
 
KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH PHỤ ĐẠO LUYỆN THI LỚP 10
 
Cả năm 30 tuần ( 60 tiết)
Học kì I: 15 tuần ( 30 tiết)
Học kì II: 15( 30 tiết)
 
TIẾT PHÂN PHỐI NỘI DUNG PHỤ ĐẠO LUYỆN THI
1 Tìm hiểu  chung về kỹ năng vẽ biểu đồ
2 Hướng dẫn nhận xét và giải thích bảng số liệu
3 Tìm hiểu cách tính một số công thức liên quan đến kỹ năng vẽ biểu đồ
4 Thực hành tính
5 Tìm hiểu các vẽ biểu đồ tròn
6 Thực hành vẽ biểu đồ tròn
7 Làm bài kiểm tra
8  Tìm hiểu cách vẽ biểu đồ cột
9 Thực hành vẽ biểu đồ cột
10 Làm bài kiểm tra
11 Tìm hiểu vẽ biểu đồ cột chồng
12 Thực hành vẽ biểu đồ cột chồng
13 Tìm hiểu vẽ biểu đồ kết hợp
14 Thực hành vẽ biểu đồ kết hợp dạng 1 côt 1 đường
15 Thực hành vẽ biểu đồ  kết hợp 2 cột 1 đường
16 Thực hành vẽ biểu đồ kết hợp cột chồng và đường
17 Làm bài kiểm tra
18 Tìm hiểu vẽ biểu đồ đường
19 Thực hành vẽ biểu đồ đường
20 Làm bài kiểm tra
21 Tìm hiểu vẽ biểu đồ miền
22 Thực hành vẽ biểu đồ miền
23 Làm bài kiểm tra
24 Tìm hiểu nguồn lực tự nhiên
25 Tìm hiểu nguồn lực kinh tế xã hội
26 Làm bài kiểm tra
27 Tìm hiểu về vấn đề môi trường
28 Tìm hiểu về vấn đề môi trường
29 Khái quát Biển Đông
30 Tìm hiểu chung về biển Đông
31 Đánh giá tài nguyên thiên vùng biển Việt Nam
32 Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của Biển
33 Làm bài kiểm tra
34 Vấn đề biển  và hải đảo nước ta
35 Hướng dẫn sử dụng ATlat Địa Lí VIệt Nam
36 Tìm hiểu sự phân bố khoáng sản nước ta thông qua atlat địa lí Việt Nam ( trang 8)
37 Thực hành và nêu ý nghĩa của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển kinh tế
38 Tìm hiểu rừng, động vật trang 12 Atlats Địa lí Việt Nam
39 Vai trò của rừng, bảo vệ động vật
40 Tìm hiểu về hệ thống sông  sông nước ta ( Atlat trang 10)
41 Thủy văn nước ta
42 Làm bài kiểm tra
43 Phân bố tài nguyên Đất atlat trang 11
44 Vốn đất và việc sử dụng vốn đất
45 Đánh giá kinh tế của từng loại Đất
46 Phân bố cây công nghiệp và chăn nuôi  atlat trang 18
47 Làm bài kiểm tra
48 Tìm hiểu  atlat trang 15 dân số Việt Nam
 
49 Hướng dẫn sử dụng ATlat Địa Lí VIệt Nam
50 Tìm hiểu sự phân bố khoáng sản nước ta thông qua atlats địa lí Việt Nam ( trang 8)
51 Thực hành và nêu ý nghĩa của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển kinh tế
52 Tìm hiểu rừng, động vật trang 12 Atlats Địa lí Việt Nam
53 Vai trò của rừng, bảo vệ động vật
54 Tìm hiểu về hệ thống sông  sông nước ta ( Atlat trang 10)
55 Thủy văn nước ta
56 Làm bài kiểm tra
57 Phân bố tài nguyên Đất atlat trang 11
58 Vốn đất và việc sử dụng vốn đất
59 Đánh giá kinh tế của từng loại Đất
60 Phân bố cây công nghiệp và chăn nuôi  atlat trang 18
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH PHỤ ĐẠO LUYỆN THI LỚP 11
 
Cả năm 30  (60 tiết)
Học kì I: 15 tiết ( 30 tiết)
                                                Học kì II 15 tiết ( 30 tiết)
 
TIẾT PHÂN PHỐI NỘI DUNG PHỤ ĐẠO LUYỆN THI
1 Tìm hiểu  chung về kỹ năng vẽ biểu đồ
2 Hướng dẫn nhận xét và giải thích bảng số liệu
3 Tìm hiểu cách tính một số công thức liên quan đến kỹ năng vẽ biểu đồ
4 Thực hành tính
5 Tìm hiểu các vẽ biểu đồ tròn
6 Thực hành vẽ biểu đồ tròn
7 Làm bài kiểm tra
8  Tìm hiểu cách vẽ biểu đồ cột
9 Thực hành vẽ biểu đồ cột
10 Làm bài kiểm tra
11 Tìm hiểu vẽ biểu đồ cột chồng
12 Thực hành vẽ biểu đồ cột chồng
13 Tìm hiểu vẽ biểu đồ kết hợp
14 Thực hành vẽ biểu đồ kết hợp dạng 1 côt 1 đường
15 Thực hành vẽ biểu đồ  kết hợp 2 cột 1 đường
16 Thực hành vẽ biểu đồ kết hợp cột chồng và đường
17 Làm bài kiểm tra
18 Tìm hiểu vẽ biểu đồ đường
19 Thực hành vẽ biểu đồ đường
20 Làm bài kiểm tra
21 Tìm hiểu vẽ biểu đồ miền
22 Thực hành vẽ biểu đồ miền
23 Làm bài kiểm tra
24 Tìm hiểu nguồn lực tự nhiên
25 Tìm hiểu nguồn lực kinh tế xã hội
26 Làm bài kiểm tra
27 Tìm hiểu về vấn đề môi trường
28 Tìm hiểu về vấn đề môi trường
29 Khái quát Biển Đông
30 Tìm hiểu chung về biển Đông
31 Đánh giá tài nguyên thiên vùng biển Việt Nam
32 Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của Biển
33 Làm bài kiểm tra
34 Vấn đề biển  và hải đảo nước ta
35 Hướng dẫn sử dụng ATlat Địa Lí VIệt Nam
36 Tìm hiểu sự phân bố khoáng sản nước ta thông qua atlat địa lí Việt Nam ( trang 8)
37 Thực hành và nêu ý nghĩa của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển kinh tế
38 Tìm hiểu rừng, động vật trang 12 Atlats Địa lí Việt Nam
39 Vai trò của rừng, bảo vệ động vật
40 Tìm hiểu về hệ thống sông  sông nước ta ( Atlat trang 10)
41 Thủy văn nước ta
42 Làm bài kiểm tra
43 Phân bố tài nguyên Đất atlat trang 11
44 Vốn đất và việc sử dụng vốn đất
45 Đánh giá kinh tế của từng loại Đất
46 Phân bố cây công nghiệp và chăn nuôi  atlat trang 18
47 Làm bài kiểm tra
48 Tìm hiểu  atlat trang 15 dân số Việt Nam
 
49 Hướng dẫn sử dụng ATlat Địa Lí VIệt Nam
50 Tìm hiểu sự phân bố khoáng sản nước ta thông qua atlats địa lí Việt Nam ( trang 8)
51 Thực hành và nêu ý nghĩa của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển kinh tế
52 Tìm hiểu rừng, động vật trang 12 Atlats Địa lí Việt Nam
53 Vai trò của rừng, bảo vệ động vật
54 Tìm hiểu về hệ thống sông  sông nước ta ( Atlat trang 10)
55 Thủy văn nước ta
56 Làm bài kiểm tra
57 Phân bố tài nguyên Đất atlat trang 11
58 Vốn đất và việc sử dụng vốn đất
59 Đánh giá kinh tế của từng loại Đất
60 Phân bố cây công nghiệp và chăn nuôi  atlat trang 18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH PHỤ ĐẠO LUYỆN THI LỚP 12
 
 Cả năm 30 tuần (120 tiết)
Học kì I: 15 tuần ( 60 tiêt)
Học kì II:  15 tuần : (60 tiết)
 
TIẾT PHÂN PHỐI NỘI DUNG PHỤ ĐẠO , LUYỆN THI
1 Khái quát Biển Đông
2 Tìm hiểu chung về biển Đông
3 Đánh giá tài nguyên thiên vùng biển Việt Nam
4 Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của Biển
5 Làm bài kiểm tra
6 Hướng dẫn sử dụng ATlat Địa Lí VIệt Nam
7 Tìm hiểu sự phân bố khoáng sản nước ta thông qua atlats địa lí Việt Nam ( trang 8)
8 Thực hành và nêu ý nghĩa của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển kinh tế
9 Tìm hiểu rừng, động vật trang 12 Atlats Địa lí Việt Nam
10 Vai trò của rừng, bảo vệ động vật
11 Tìm hiểu về hệ thống sông  sông nước ta ( Atlat trang 10)
12 Thủy văn nước ta
13 Làm bài kiểm tra
14 Phân bố tài nguyên Đất atlat trang 11
15 Vốn đất và việc sử dụng vốn đất
16 Đánh giá kinh tế của từng loại Đất
17 Phân bố cây công nghiệp và chăn nuôi  atlat trang 18
18 Làm bài kiểm tra
19 Tìm hiểu  atlat trang 15 dân số Việt Nam
20 Tìm hiểu kinh tế chung atlats trang 17
21 Tìm hiểu công nghiệp chung trang 21
22 Làm bài kiểm tra
23 Tìm hiểu giao thông atlat trang 23
24 Tìm hiểu thương mại atlats trang 24
24 Tìm hiểu du lịch atlat trang 25
26 Làm bài kiểm tra
27 Đặc điểm chung  của tự nhiên, đất nước nhiều đồi núi (2ti
28 Đặc điểm chung  của tự nhiên, đất nước nhiều đồi nú
29 Thiên nhiên nhiệt đới ẩm giáo mùa
30 Thiên nhiên nhiệt đới ẩm giáo mùa
31 Thiên nhiên phân hóa đa dạng
32 Thiên nhiên phân hóa đa dạng
33 Làm bài kiểm tra
34 Sử dụng bảo vệ tự nhiên, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
35 Sử dụng bảo vệ tự nhiên, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
36 Làm đề tổng hợp  toàn bộ nôi dung tự nhiên kết hợp  ký năng sử dụng atlat địa lí Việt Nam
37 Làm đề tổng hợp  toàn bộ nôi dung tự nhiên kết hợp  ký năng sử dụng atlat địa lí Việt Nam
38 Dân cư
39 Dân cư
40 Dân cư
41 Chất lượng cuộc sống
42 Làm bài kiểm tra
43 Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
44 Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
45 Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
46 Làm bài kiểm tra
47 Một số vấn đề phát triển phân bố dịch vụ, GTVT, TTLL
48 Một số vấn đề phát triển phân bố dịch vụ, GTVT, TTLL
49 Một số vấn đề thương mại, du lịch
50 Một số vấn đề thương mại, du lịch
51 Làm bài kiểm tra
52 Làm bài kiểm tra phần ngành ,dân số
53 Làm bài kiểm tra phần ngành ,dân số
54 Nguồn lực tự nhiên và kinh tế xã hội để phát triển kinh tế
55 Nguồn lực tự nhiên và kinh tế xã hội để phát triển kinh tế
56 Hướng dẫn sử dụng atslat dể trình bày các thế mạnh tự nhiên của vùng
57 Địa lí vùng kinh tế
58 Địa lí vùng kinh tế
59 Địa lí vùng kinh tế
60 Làm bài kiểmtra
61 Địa lí vùng kinh tế
62 Địa lí vùng kinh tế
63 Địa lí vùng kinh tế
64 Làm bài kiểm tra
65 Địa lí vùng kinh tế
66 Địa lí vùng kinh tế
67 Vấn đảo và bảo vệ chủ quyền biển đảo
68 Làm bài kiểm tra
69 Làm bài kiểm tra tổng hợp phần vùng
70 Làm bài kiểm tra tổng hợp phần vùng
71 Làm bài kiểm tra phần dân số và vùng , biển đảo kết hợp
72 Tìm hiểu  chung về kỹ năng vé biểu đồ
73 Hướng dẫn nhận xét và giải thích bảng số liệu
74 Tìm hiểu cách tính một số công thức lien quan đến kỹ năng vẽ biểu đồ
75 Thực hành tính
76 Tìm hiểu các vẽ biểu đồ tròn
77 Thực hành vẽ biểu đồ tròn
78  Tìm hiểu cách vẽ biểu đồ cột
79 Thực hành vẽ biểu đồ cột
80 Làm bài kiểm tra
81 Tìm hiểu vẽ biểu đồ cột chồng
82 Thực hành vẽ biểu đồ cột chồng
83 Tìm hiểu vẽ biểu đồ kết hợp
84 Thực hành vẽ biểu đồ kết hợp dạng 1 côt 1 đường
85 Thực hành vẽ biểu đồ 2 cột 1 đường
86 Thực hành vẽ biểu đồ kết hợp cột chồng và đường
87 Làm bài kiểm tra
88 Tìm hiểu vẽ biểu đồ đường
89 Thực hành vẽ biểu đồ đường
90 Làm bài kiểm tra
91 Tìm hiểu vẽ biểu đồ miền
92 Thực hành vẽ biểu đồ miền
93 Làm bài kiểm tra
94 Làm thử đề thi  học kì II có biểu đồ
95 Làm thử đề thi  học kì II có biểu đồ
96- 120 Làm  5 đề thi thử đai học 4 tiết / 1đề  và sửa đề thi
 
 
 
 
 
 
 
Duyệt của BGH                                                                     Tổ Trưởng
 
 
                                                                                                
 
                                                                                             Phạm Lan Giang
 
 
 
 

  Ý kiến bạn đọc

VIDEO
Bộ giáo dục và đào tạo
Mas
Vnedu
Phần mềm quản lý
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập366
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm365
  • Hôm nay38,127
  • Tháng hiện tại325,416
  • Tổng lượt truy cập8,181,973
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây