PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       TỔ VẬT LÍ                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                             Đức Liễu, ngày 8 tháng 10 năm 2015
      PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015 – 2016
- Căn cứ Quyết định số 1810/QĐ – UBND ngày 19 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành khung thời gian năm học 2015 – 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên thuộc ngành giáo dục tỉnh Bình Phước;
- Thực hiện Công văn số 1396/SGDDT – GDTrH ngày 17 tháng 9 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2015 – 2016, Công văn số 1332/SGDĐT – GDDT ngày 07 tháng    9 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 đối với GDDT và XMC – PCGD;
- Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 của trường THPT Lê Quý Đôn;
Tổ Vật Lí trường THPT Lê Quý Đôn xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
-  Phấn đấu duy trì và củng cố vững chắc kỷ cương, nền nếp chuyên môn. Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Giữ vững và nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp, tỷ lệ đại học, số lượng học sinh giỏi Olimpic 19/5, học sinh giỏi cấp tỉnh. Sử dụng có hiệu quả cao các trang thiết bị dạy học.
- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng học sinh đại trà, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém. Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
- Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng chuyên môn. Duy trì vững chắc lề lối và đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn, tăng tỷ lệ giáo viên dạy giỏi các cấp.
- Ứng dụng CNTT trong soạn bài, giảng dạy và làm các loại hồ sơ.     
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
-Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua
-Thực hiện các  kế hoạch giáo dục
- Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá
- Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của tổ
2. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ
2.1. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua
Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với với chủ đề “Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với Nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.”. Đưa nội dung cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thành họat động thường xuyên của nhà trường.
2. 2. Thực hiện kế hoạch giáo dục
2.2.1. Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục
Trên cơ sở phân phối chương trình đã thống nhất ở tổ( kể cả PPCT tự chọn), các thành viên xây dựng phân phối chương trình cho năm học 2014-2015 sao cho phù hợp nhất để thực hiện.
2.2.2. Về thực hiện Kế hoạch  thời gian, hội họp 
- Có 37 tuần thực học (học kỳ I :19 tuần, học kỳ II có ít nhất 18 tuần); 
2.2.3. Dạy học chính khoá các môn văn hoá:
- Thực hiện phân phối chương trình đã thống nhất ở tổ và được BGH phê duyệt.
- Toàn trường học ban cơ bản, theo chương trình chuẩn.
- Dạy học tự chọn thực hiện theo PPCT đã thống nhất ở tổ và được BGH phê duyệt.  
- Thực hiện các quy định chung về kế hoạch dạy học ở cấp THPT, đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng, kiến thức cơ bản trọng tâm, sau đó nâng cao phát triển kiến thức phù hợp với đa số học sinh của lớp và quan tâm giúp đỡ học sinh yếu. Chú trọng hướng dẫn học sinh tự học, rèn luyện kỹ năng làm bài tập để học sinh chủ động nắm vững kiến thức.
- Xây dựng kế hoạch CM theo tháng, tuần để thực hiện.
- Thao giảng theo các đợt thi đua.
- Thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM,  sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường đúng theo các địa chỉ cần tích hợp ở môn vật lí và môn công nghệ.
- Bố trí dạy bù cho đảm bảo kết thúc chương trình theo kế hoạch đã xây dựng
( nếu trễ).
2.2.4. Dạy phụ đạo học sinh yếu và bồi dưỡng HSG : Theo kế hoạch của tổ chuyên môn đã được duyệt. Theo TKB của BPCM.
2.2.5. Dạy nâng cao kiến thức theo yêu cầu của người học ( ôn thi TN, ĐH, CĐ).
Thực hiện theo kế hoạch của trường, của tổ chuyên môn đã được duyệt.
2.3. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá
2.3.1. Đổi mới phương pháp dạy học
Tiếp tục quán triệt thực hiện đổi mới PPDH sâu, rộng hơn đến từng thành viên  và học sinh.
2.3.2. Thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá
2.3.2.1. Thực hiện đúng quy định của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh do Bộ GD&ĐT ban hành- TT58-BGD&ĐT; Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, cần kết hợp một cách hợp lý hình thức tự luận với hình thức trắc nghiệm khách quan; dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng; hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.
2.3.2.2. Tăng cường tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng về kĩ thuật, kĩ năng ra đề, soạn đáp án và hướng dẫn chấm bài thi, kiểm tra bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông; tiếp tục thực hiện việc biên soạn đề kiểm tra theo hướng tăng cường khả năng thông hiểu và vận dụng, đảm bảo mức độ nhận biết.
2.3.2.3. Nâng cao chất lượng các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ, kiểm tra học kỳ cả lý thuyết và thực hành. Cần chủ động kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan. Các thành viên phải nghiêm túc làm đề theo ma trận của tổ. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng tiến bộ của học sinh. Tăng cường hướng dẫn học sinh tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau năng lực của mình.
2.3.2.4. Có giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, tạo nền tảng vững chắc để thi thực hành
2.3.3. Tăng cường quản lý công tác đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá
2.3.3.1. Tiếp tục thực hiện chủ trương “Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý”.
2.3.3.2. Phân loại học sinh theo năng lực để tổ chức dạy sát đối tượng, coi trọng phát hiện và bồi dưỡng HS khá giỏi và giúp đỡ học sinh yếu kém trong quá trình dạy học. GVCN, GVBM nắm chắc tình hình học sinh, tăng cường các biện pháp quản lý học sinh , hạn chế học sinh bỏ học, nghỉ tiết, ngại học,…
2.3.3.3. Tổ chức nghiêm túc công tác kiểm tra, thi khảo sát; làm tốt công tác thống kê kết quả kiểm tra, khảo sát, thi tốt nghiệp, ĐH, CĐ để đánh giá chất lượng giảng dạy của từng thành viên
2.3.3.4. Ứng dụng CNTT, soạn giảng Elearning – Sử dụng phần mềm VNEDU
2.4.Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của tổ
             2.4.1.Tổ chức hội thảo chuyên môn cấp tổ 1 lần/tháng
            2.4.2. Họp tổ 2 lần /tháng nhằm trao đổi, điều chỉnh những sai sót, lệch lạc; biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy .
3. CHỈ TIÊU CỤ THỂ
- Duy trì số lượng học sinh: Tổng số lớp: 3 (Hảo: 11B11 Hậu: 11B44; Bảy: 12A3 ).             
+ Phấn đấu tỷ lệ học sinh bỏ học dưới 1%, tỷ lệ lên lớp thẳng: 95% trở lên, tỷ lệ học sinh lên lớp sau thi lại 100%.
- Chất lương đội ngũ giáo viên: Tổng số GV: 8
+ Lao động tiên tiến: đạt   100 %.
           + Số SKKN: 5/8 đạt vòng trường; +  Số CSTĐCS:   1/8.
           + Số GVGCS: 5 trở lên; + Số SKKN: 1/5 đạt vòng tỉnh
   
   
+ Giáo viên chủ nhiệm: 100% đạt khá, tốt( 66,67%: khá, 33,33%; tốt)
+ Chỉ tiêu chất lượng chung của các bộ môn vật lí: k11: 75% trên 5.0; k10: 55% trên 5.0;k12: 95% trên 5.0; TNTHPT:lớn hơn hoặc bằng mặt bằng sở: Có 5 giải HSG( tỉnh và Olympic 19-5). Đối với môn công nghệ k11+ k12: 95% trên 5.0.
+ Tổ đạt danh hiệu tiên tiến, phấn đấu được các cấp khen.
4.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 4.1. Thực hiện chương trình kế hoạch dạy học
- Thực  hiện nghiêm túc, đầy đủ chương trình, kế hoạch dạy học đã xây dựng lịch chương trình chi tiết cho học kì và cả năm được ký duyệt và quy định biên chế năm học của Bộ Giáo dục - Đào tạo.
- Thực hiện đủ, đúng chương trình, TKB. Đưa nội dung tích hợp vào các địa chỉ.
- Về dạy thêm , học thêm: Theo sự phân công
 4.2. Thực hiện nghiêm túc các quy định về chuyên môn
4.2.1. Đối với cán bộ, giáo viên
* Giáo án: Phải đảm bảo các yêu cầu sau.
- Phải soạn mới trước khi lên lớp, bài soạn đảm bảo đạt chuẩn về mặt kiến thức, kĩ năng, đúng nội dung và chương trình, phù hợp với đặc trưng bộ môn, đảm bảo yêu cầu về đổi mới phương pháp. Đối với các môn có tổ chức thi HS giỏi các cấp ; phải hoàn thiện tiến trình bài giảng theo chương trình, có nâng cao, bổ trợ kiến thức phù hợp với đối tượng HS và yêu cầu cụ thể đối với các em trong đội tuyển. Đặc biệt chú ý tính định hướng về nội dung thi học sinh giỏi khi bồi dưỡng HS khối 10, 11  có liên quan đến nội dung thi của khối 12. Giáo án phải được TTCM kí xác nhận (một tháng 02 lần).
- Thực hiện nghiêm túc tiết thực hành thí nghiệm( nếu dụng cụ đảm bảo).
* Sổ dự giờ :
 - Sổ dự giờ phải ghi dầy đủ nội dung, có nhận xét đánh giá từng phần và nhận xét xếp loại, rút kinh nghiệm ngay sau tiết dự, đảm bảo hiệu quả trong khi rút kinh nghiệm cho đồng nghiệp và nâng cao hiệu quả bồi dưỡng của bản thân...
- Phải cho điểm xếp loại tiết đi dự theo thang điểm  đã được Sở GD Bình Phước quy định.
* Sổ điểm cá nhân
Cập nhật điểm thường xuyên, đúng tiến độ, sửa điểm đúng quy định, sổ điểm cá nhân được BGH phê duyệt hàng tháng.
* Lịch báo giảng
- Lập kế hoạch báo giảng đầy đủ, thường xuyên, đúng quy định, trùng khớp với sổ ghi đầu bài, phân phối chương trình và giáo án. Vào buổi dạy cuối tuần phải lên lịch báo giảng của tuần sau (đảm bảo sau tiết chào cờ giáo viên phải có lịch báo giảng cho tuần đó).
- Cần ghi đầy đủ nội dung theo yêu cầu của lịch báo giảng.
- Tất cả các tiết giảng của GV đều phải được thể hiện trong lịch báo giảng (kể cả dạy bù, phụ đạo)
* Sổ chủ nhiệm (đối với GVCN)
Sổ công tác chủ nhiệm: Phải thực hiện đầy đủ các nội dung trong sổ, sử dung và cập nhật thông tin thường xuyên hàng ngày, hàng tuần, phát huy tác dụng trong giáo dục đạo đức, ý thức học tập của HS. Chú trọng các biện pháp GD với các đối tượng HS, dặc biệt HS chưa ngoan, yếu kém về học tập.
* Sổ ghi đầu bài:
- GVCN và tập thể lớp chịu trách nhiệm bảo quản sổ, GVCN hướng dẫn CB lớp quản lý, ghi những nội dung theo quy định trong sổ đầu bài ( hàng ngày hết giờ nộp về VPĐT). Cuối tuần thống kê và kí xác nhận cuối trang (Kể cả sổ học chính khóa và học thêm).
- GV bộ môn ghi đầy đủ nội dung tiết dạy theo đúng PPCT chính khóa và phụ đạo đã quy định. Đánh giá xếp loại giờ học theo quy định của nhà trường.
* Sổ gọi tên và ghi điểm
- GVCN phải hoàn thành sổ theo quy định, cập nhật chuyên cần theo quy .
- GV bộ môn cập nhật điểm vào phần mềm VNEDU đúng tiến độ chương trình
*/ Sổ bồi dưỡng chuyên môn
- Ghi chép nội dung sinh hoạt nhóm chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học của bộ môn; rút kinh nghiệm bài dạy; ...
- Sổ Ghi chép nội dung bồi dưỡng CM theo kế hoạch BDTX của nhà trường và tích luỹ kiến thức khác.
* Sổ ghi chép
- Ghi nội dung các cuộc họp và công việc liên quan.
- Ghi tên , số các công văn  về chuyên môn... mà TTCM đã triển khai.
Ghi chú : có thể gộp các loại hồ sơ vào làm một( nhưng đảm bảo đầy đủ các mặt)
 4.3. Thực hiện đúng các Quy định về thao giảng-dự giờ dạy và kiểm tra, đánh giá
4.3.1. TTCM
-Tăng cường công tác kiểm tra nhằm điều chỉnh những sai sót, lệch lạc; biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy của mình. Kiểm tra hồ sơ- giáo án 2 lần/tháng/GV ; đồng thời có dự giờ đột xuất( báo trước 15 phút).
4.3.2. Giáo viên trong tổ:
-Mỗi GV phải thao giảng 6 tiết/ năm, phải bố trí dự giờ đồng nghiệp đúng theo quy định của Sở GD Bình Phước, cả năm dự ít nhất 20 tiết .Có biện pháp khắc phục triệt để những khuyết điểm sau kiểm tra, thanh tra. GV phải tham gia góp ý kiến, rút kinh nghiệm giờ dạy của đồng nghiệp một cách tích cực, chú trọng giúp đỡ GV còn hạn chế tiến bộ.
-GV phụ trách thí nghiệm phải luôn tự trau dồi kĩ năng thực hành. Phải có trách nhiệm hướng dẫn HS thực hiện các bài thực hành theo kế hoạch. Có kế hoạch bồi dưỡng HSG thực hành.
4.3.3. Kiểm tra, chấm chữa bài, cho điểm, đánh giá HS
- Phải thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm tra cho điểm theo yêu cầu về tiến độ thời gian và đúng quy định theo kế hoạch của nhóm chuyên môn đã có. Cho điểm vào sổ cái và sổ cá nhân ngay sau khi trả bài kiểm tra. Thực hiện chính xác các quy định cho điểm của các môn học. Kiểm tra thường xuyên vở ghi, vở bài tập, vở soạn bài của học sinh.
-Các bài kểm tra phải làm theo ma trận đề, nếu kiểm tra khác ngày phải có đề riêng cho từng lớp. Trả bài kiểm tra cho HS không quá 1 tuần đối với bài dưới 1 tiết, không quá 2 tuần đối với bài KT 1 tiết trở lên và ghi, cập nhật điểm vào sổ , phần mềm. Khi chấm phải chữa bài, sửa lỗi, ghi lời phê và làm tròn điểm đúng quy định.
- Khi coi kiểm tra giáo viên phải thực hiện nghiêm túc các quy định: Không làm việc riêng, không gây tâm lí quá căng thẳng đối với HS. Nhắc nhở ý thức làm bài nghiêm túc và có biện pháp ngăn ngừa ngay từ đầu tiết, không để xảy ra hiện tượng vi phạm rồi mới xử lý.
- Công tác đánh giá HS đảm bảo đúng thực chất đúng thông tư 58 /2011/TT-BGD&ĐT về đánh giá xếp loại học sinh.
4.4. Thực hiện giờ giấc, nề nếp chuyên môn, thực hiện kỷ luật lao động
- Chấp hành nghiêm túc phân công nhiệm vụ chuyên môn và các nhiệm vụ khác. Thực hiện nghiêm túc giờ giấc ra vào lớp và chế độ hội họp. Giáo viên có tiết cuối phải giám sát HS đóng cửa, tắt điện, tắt quạt và quản lý HS thời gian cuối giờ, ngăn chặn hiện tượng tụ tập và xử lý hiện tượng bất thường có thể xẩy ra. Tất cả GVphải có trách nhiệm uốn nắn giáo dục khi phát hiện các vi phạm của HS ở mọi lúc, mọi nơi.
- Giáo viên nghỉ có lý do đột xuất phải báo trước giờ truy bài. Nghỉ ốm phải báo trước và bàn giao giờ dạy, tiến độ chương trình cho TTCM. Giáo viên đi công tác cũng phải thực hiện quy định trên. Nếu vi phạm TTCM không bố trí dạy thay, coi giờ trống đó là do giáo viên vi phạm nền nếp chuyên môn. Đổi giờ hoặc nhờ đồng nghiệp dạy hộ phải có đơn báo cáo BGH.
- Giáo viên bộ môn phải chịu trách nhiệm về nề nếp của học sinh trong tiết dạy của mình và phải có biện pháp uốn nắn những vi phạm trong giờ, đôn đốc học sinh học bài và làm bài của bộ môn mình phụ trách, không được đổ lỗi cho khách quan và cho học sinh do hạn chế về năng lực của chính bản thân mình. Có trách nhiệm bàn bạc với giáo viên chủ nhiệm để thống nhất hướng khắc phục những tồn tại và đánh giá chính xác nền nếp giờ dạy. Phải quản lý học sinh trong giờ có hiệu quả, không được để xảy ra tình trạng quản lý kém hiệu lực làm ảnh hưởng đến chất lượng bộ môn cũng như làm ảnh hưởng đến giờ học của các lớp khác.
- Giáo viên phải  tổ chức dạy bù cho học sinh theo tháng( nếu chậm) để đảm bảo tiến độ chung của tổ, của nhà trường.
4.5. Nâng cao trách nhiệm về chất lượng, bồi dưỡng học sinh
- Trách nhiệm về chất lượng: GV đăng ký và chịu trách nhiệm trước tổ, trước nhà trường về chất lượng bộ môn do mình đảm nhiệm. Lấy hiệu quả công việc và chất lượng cuối mỗi học kỳ và cả năm làm thước đo đánh giá xếp loại GV cuối năm. GVCN đăng ký và chịu trách nhiệm về kết quả giáo dục, nề nếp HS lớp mình.
- Bồi dưỡng HS:
+ BDHSG: Theo KHBDHSG
+ Phù đạo HS yếu kém và luyện thi; Theo KH phụ đạo và luyện thi
- Cách thức tổ chức: GV được phân công phụ đạo, luyện thi, bồi dưỡng học sinh căn cứ vào tình hình cụ thể của lớp phụ trách, nguồn HSG hiện có có biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện Yêu cầu: Lên kế hoạch, duyệt của TTCM. Có bài soạn đầy đủ, trong bài soạn có có nội dung cần củng cố những kiến thức học sinh còn hạn chế, lên lớp đúng giờ, giảng dạy và học tập có hiệu quả, tiến hành kiểm tra, cho điểm, đánh giá kết quả của từng học sinh.
+ Quy định về dạy tích hợp một số địa chỉ ở môn vật lí và môn công nghệ:
*/GDBVMT đối với môn vật lí: khối 10: 5 địa chỉ tích hợp ; khối 11: 5 địa chỉ tích hợp ; khối 12:6 địa chỉ tích hợp.
 */GDHN ở môn công nghệ với 3 chủ đề
                        **/ tháng 3:” thanh niên với vấn đề lập nghiệp”
                        **/tháng 9:”thanh niên với học tập, rèn luyện vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
                        **/tháng 12:”thanh niên với xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc”
            */BĐKH :căn cứ ND đã được tập huấn
 4.6. Xây dựng nề nếp cho học sinh
- Tích cực hưởng ứng và thực hiện cuộc vận động trong ngành GD&ĐT.
- Nâng cao nhận thức của học sinh trong việc tự giác thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu để đại đa số học sinh ý thức đầy đủ về quyền lợi và nghĩa vụ của bản thân trong học tập và tu dưỡng. Tổ chức các hoạt động theo đúng kế hoạch, tăng cường khâu tự kiểm tra của học sinh thông qua các hoạt động sao đỏ, trực tuần.
- Yêu cầu HS toàn trường thực hiện tốt nội quy định trường học
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Các thành viên trong tổ căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm hoc 2015 – 2016 của tổ xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, phù hợp để tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu một cách thực chất. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, điều chỉnh, chủ động phối hợp với các bộ phận liên quan trong và ngoài nhà trường để hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu đề ra.
                                                                                                 TỔ TRƯỞNG
                                                  

  Ý kiến bạn đọc

VIDEO
Bộ giáo dục và đào tạo
Mas
Vnedu
Phần mềm quản lý
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập395
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm394
  • Hôm nay38,116
  • Tháng hiện tại325,405
  • Tổng lượt truy cập8,181,962
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây