Thời khóa biểu tuần 3

Trường : THPT Lê Quý Đôn
Học kỳ 1, năm học 2015-2016
TKB có tác dụng từ: 31/08/2015

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

 

Ngày Tiết 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 11B6 11B7 11B8 10C1 10C2 10C3 10C4 10C5 10C6 10C7 10C8 10C9 10C10
T.2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
2                                                    
3 VAN - N. Lộc NN - Tuyết SU - Giáp DIA - V.Hiệp SINH - Kim LY - Bảy TOAN - Bình CN - Hậu SINH - V.Giang NN - Kiên TOAN - Coóng DIA - Uyên VAN - Hạnh SU - Hải SINH - Đ. Hiền NN - Thảo VAN - Nhàn HOA - Hoàng TOAN - Nghị HOA - Oanh HOA - T.Phượng VAN - Hưng GDCD - Hường LY - Minh VAN - Ba HOA - Vượng
4 VAN - N. Lộc CN - Hậu NN - Tám HOA - B. Lộc HOA - T.Phượng LY - Bảy TOAN - Bình SINH - Yến DIA - L.Giang NN - Kiên TOAN - Coóng NN - Tâm VAN - Hạnh DIA - Uyên LY - Minh TOAN - Hương VAN - Nhàn NN - Kiều TOAN - Nghị DIA - V.Hiệp SU - Hải VAN - Hưng VAN - Phú HOA - Oanh VAN - Ba GDCD - T.Giang
5 CN - Tuyền SINH - Yến HOA - Trung NN - Hòa VAN - Ba VAN - Hưng GDCD - Hường HOA - B. Lộc NN - Tâm LY - Minh NN - Tám CN - Hậu GDCD - T.Giang VAN - Hạnh TOAN - Bình TOAN - Hương SINH - V.Giang VAN - Phú DIA - V.Hiệp VAN - Nhàn TOAN - Nghị HOA - T.Phượng TOAN - Coóng VAN - Đ. Minh DIA - Cần HOA - Vượng
T.3 1 TOAN - L.Anh SU - Giáp TIN - Thanh NN - Hòa TOAN - Bay TOAN - Thuận VAN - N. Lộc NN - Tuyết TOAN - Bình SINH - Đ. Hiền VAN - Thắng LY - Hậu DIA - Uyên SINH - Yến VAN - Dương TOAN - Hương TOAN - Sơn LY - My VAN - Hưng DIA - V.Hiệp TOAN - Nghị NN - Thảo TOAN - Coóng NN - Kiều DIA - Cần CN - Kim
2 TOAN - L.Anh LY - Hậu SINH - Đ. Hiền NN - Hòa SINH - Kim NN - Tám VAN - N. Lộc NN - Tuyết TOAN - Bình TOAN - Thuận VAN - Thắng SINH - Yến NN - Kiên NN - Tâm VAN - Dương CN - My TOAN - Sơn DIA - V.Hiệp VAN - Hưng NN - Thảo TOAN - Nghị LY - Na TOAN - Coóng NN - Kiều SU - Giáp TIN - Bay
3 NN - Hòa TOAN - L.Anh SU - Giáp CN - Hảo SU - DIA - Cần TOAN - Bình VAN - Thắng VAN - Dương NN - Kiên TIN - Thanh LY - Hậu TOAN - Hương TOAN - Thuận NN - Tâm LY - My DIA - V.Hiệp NN - Kiều NN - Tuyết NN - Thảo VAN - N. Lộc VAN - Hưng DIA - T.Thắng VAN - Đ. Minh SINH - Đ. Hiền TOAN - Sơn
4 NN - Hòa TOAN - L.Anh NN - Tám TOAN - Nghị TIN - Thanh CN - Bảy SINH - Kim VAN - Thắng VAN - Dương NN - Kiên SU - Huyền NN - Tâm CN - Hảo TIN - Nương TOAN - Bình VAN - Nhàn TIN - Hương LY - My LY - Hậu LY - Na DIA - T.Thắng VAN - Hưng HOA - VAN - Đ. Minh TOAN - Bay DIA - Cần
5 TIN - Thanh NN - Tuyết DIA - V.Hiệp SU - DIA - Cần VAN - Hưng NN - Tám LY - Hậu TIN - Nương SU - Huyền CN - Bảy NN - Tâm LY - Hảo CN - My TOAN - Bình VAN - Nhàn NN - Kiên SINH - N.Hiền HOA - LY - Na TIN - Hương NN - Thảo CN - Kim DIA - T.Thắng NN - Kiều NN - Hòa
T.4 1 LY - Tuyền TIN - Thanh VAN - Thắng TIN - Hoa NN - Tuyết SINH - Đ. Hiền TOAN - Bình LY - Hậu GDCD - Hường CN - Minh NN - Tám NN - Tâm SINH - V.Giang HOA - Oanh DIA - T.Thắng HOA - Hoàng TOAN - Sơn LY - My TIN - Coóng VAN - Nhàn VAN - N. Lộc LY - Na HOA - TOAN - Nghị NN - Kiều NN - Hòa
2 LY - Tuyền TOAN - L.Anh VAN - Thắng GDCD - Hường NN - Tuyết NN - Tám TOAN - Bình TIN - Thanh NN - Tâm SINH - Đ. Hiền TOAN - Coóng HOA - Hoàng TIN - Hoa VAN - Hạnh HOA - Oanh SINH - V.Giang TOAN - Sơn NN - Kiều LY - Hậu VAN - Nhàn VAN - N. Lộc LY - Na LY - Minh TOAN - Nghị LY - My NN - Hòa
3 TOAN - L.Anh LY - Hậu SINH - Đ. Hiền NN - Hòa LY - Tuyền TIN - Thanh NN - Tám NN - Tuyết NN - Tâm VAN - Hạnh VAN - Thắng TIN - Hoa TOAN - Hương LY - My TOAN - Bình DIA - L.Giang VAN - Nhàn TOAN - Coóng SINH - V.Giang LY - Na TOAN - Nghị TOAN - Bay DIA - T.Thắng LY - Minh HOA - Hoàng TOAN - Sơn
4 NN - Hòa LY - Hậu GDCD - T.Giang HOA - B. Lộc CN - Tuyền HOA - Vượng TIN - Hoa NN - Tuyết TOAN - Bình TIN - Thanh NN - Tám TOAN - L.Anh VAN - Hạnh NN - Tâm LY - Minh SINH - V.Giang VAN - Nhàn TOAN - Coóng TOAN - Nghị TOAN - Hương LY - Na DIA - T.Thắng SINH - Đ. Hiền GDCD - Hường TIN - Bay VAN - Phú
5 NN - Hòa GDCD - T.Giang NN - Tám TOAN - Nghị GDCD - Hường HOA - Vượng LY - Tuyền TOAN - Sơn TOAN - Bình DIA - L.Giang TOAN - Coóng LY - Hậu HOA - B. Lộc NN - Tâm LY - Minh NN - Thảo CN - V.Giang HOA - Hoàng NN - Tuyết TOAN - Hương DIA - T.Thắng GDCD - Duân VAN - Phú VAN - Đ. Minh TOAN - Bay LY - My
T.5 1 SU - Giáp VAN - Ba LY - Bảy SU - NN - Tuyết HOA - Vượng NN - Tám VAN - Thắng NN - Tâm LY - Minh HOA - Trung TOAN - L.Anh SU - Hải TOAN - Thuận TOAN - Bình HOA - Hoàng NN - Kiên GDCD - Duân VAN - Hưng TIN - Hương HOA - T.Phượng TIN - Bay HOA - HOA - Oanh LY - My TOAN - Sơn
2 GDCD - T.Giang VAN - Ba VAN - Thắng LY - Hảo NN - Tuyết SU - NN - Tám TOAN - Sơn TOAN - Bình HOA - Trung LY - Bảy HOA - Hoàng VAN - Hạnh TOAN - Thuận NN - Tâm LY - My HOA - Vượng SU - Hải HOA - SU - Duân NN - Kiên HOA - T.Phượng LY - Minh TIN - Hương TOAN - Bay SU - Giáp
3 HOA - T.Phượng SU - Giáp TOAN - Tính VAN - Hưng VAN - Ba NN - Tám HOA - Trung TOAN - Sơn LY - Hảo TOAN - Thuận VAN - Thắng SU - Huyền TOAN - Hương VAN - Hạnh NN - Tâm SU - Hải HOA - Vượng HOA - Hoàng NN - Tuyết GDCD - Duân NN - Kiên TOAN - Bay LY - Minh HOA - Oanh GDCD - T.Giang LY - My
4 SINH - Thông HOA - Vượng TOAN - Tính VAN - Hưng TOAN - Bay TOAN - Thuận HOA - Trung SU - Huyền LY - Hảo VAN - Hạnh NN - Tám HOA - Hoàng NN - Kiên HOA - Oanh GDCD - T.Giang TOAN - Hương                    
5                                                    
T.6 1 LY - Tuyền NN - Tuyết HOA - Trung VAN - Hưng TOAN - Bay NN - Tám SINH - Kim HOA - B. Lộc VAN - Dương TOAN - Thuận SINH - Yến TOAN - L.Anh TOAN - Hương LY - My SU - Hải VAN - Nhàn HOA - Vượng TIN - Coóng DIA - V.Hiệp HOA - Oanh HOA - T.Phượng SINH - N.Hiền NN - Kiên TOAN - Nghị NN - Kiều VAN - Phú
2 HOA - T.Phượng NN - Tuyết NN - Tám SINH - Yến LY - Tuyền VAN - Hưng HOA - Trung HOA - B. Lộc VAN - Dương TOAN - Thuận LY - Bảy TOAN - L.Anh LY - Hảo VAN - Hạnh HOA - Oanh VAN - Nhàn DIA - V.Hiệp TOAN - Coóng TOAN - Nghị SINH - N.Hiền TIN - Hương TOAN - Bay NN - Kiên NN - Kiều CN - Kim VAN - Phú
3 TOAN - L.Anh HOA - Vượng LY - Bảy TOAN - Nghị HOA - T.Phượng TOAN - Thuận LY - Tuyền GDCD - T.Giang LY - Hảo VAN - Hạnh TOAN - Coóng SINH - Yến HOA - B. Lộc HOA - Oanh CN - Minh TIN - Nương SU - Hải DIA - V.Hiệp VAN - Hưng VAN - Nhàn CN - Kim TIN - Bay VAN - Phú TIN - Hương LY - My SINH - N.Hiền
4 TOAN - L.Anh DIA - Cần CN - Bảy LY - Hảo HOA - T.Phượng TOAN - Thuận LY - Tuyền SU - Huyền HOA - B. Lộc VAN - Hạnh HOA - Trung VAN - Dương NN - Kiên GDCD - T.Giang TIN - Nương LY - My TIN - Hương CN - N.Hiền TIN - Coóng HOA - Oanh LY - Na SU - Hải VAN - Phú LY - Minh TIN - Bay HOA - Vượng
5 SINH - Thông HOA - Vượng TOAN - Tính LY - Hảo SU - LY - Bảy SU - Huyền SINH - Yến HOA - B. Lộc LY - Minh DIA - Uyên VAN - Dương NN - Kiên TOAN - Thuận HOA - Oanh GDCD - T.Giang LY - Tuyền VAN - Phú HOA - TIN - Hương LY - Na HOA - T.Phượng TIN - Coóng CN - Kim TOAN - Bay DIA - Cần
T.7 1 VAN - N. Lộc SINH - Yến TOAN - Tính TOAN - Nghị VAN - Ba TOAN - Thuận DIA - L.Giang TOAN - Sơn HOA - B. Lộc HOA - Trung GDCD - Hường VAN - Dương SINH - V.Giang LY - My NN - Tâm NN - Thảo LY - Tuyền VAN - Phú GDCD - Duân TOAN - Hương NN - Kiên DIA - T.Thắng TIN - Coóng SINH - Đ. Hiền HOA - Hoàng TIN - Bay
2 DIA - L.Giang TOAN - L.Anh TOAN - Tính TOAN - Nghị LY - Tuyền GDCD - Hường VAN - N. Lộc TOAN - Sơn SU - Huyền HOA - Trung SINH - Yến VAN - Dương HOA - B. Lộc NN - Tâm SINH - Đ. Hiền NN - Thảo NN - Kiên VAN - Phú SU - Duân TOAN - Hương SINH - V.Giang TOAN - Bay TOAN - Coóng DIA - T.Thắng VAN - Ba LY - My
3 SU - Giáp TOAN - L.Anh LY - Bảy HOA - B. Lộc TOAN - Bay SINH - Đ. Hiền SU - Huyền LY - Hậu CN - Hảo TOAN - Thuận HOA - Trung GDCD - Hường TOAN - Hương SINH - Yến VAN - Dương HOA - Hoàng LY - Tuyền TOAN - Coóng CN - V.Giang CN - Kim GDCD - Duân NN - Thảo NN - Kiên TOAN - Nghị VAN - Ba TOAN - Sơn
4 HOA - T.Phượng VAN - Ba HOA - Trung SINH - Yến TOAN - Bay SU - CN - Tuyền DIA - L.Giang SINH - V.Giang GDCD - Hường LY - Bảy TOAN - L.Anh LY - Hảo TOAN - Thuận VAN - Dương TOAN - Hương GDCD - Duân TIN - Coóng LY - Hậu NN - Thảo VAN - N. Lộc CN - Kim SU - Hải SU - Giáp HOA - Hoàng VAN - Phú
5 SH - T.Phượng SH - Vượng SH - Bảy SH - V.Hiệp SH - Cần SH - Hường SH - Kim SH - L.Giang SH - Hảo SH - Đ. Hiền SH - Trung SH - Hậu SH - Uyên SH - Oanh SH - Thư SH - Hoàng SH - Sơn SH - Coóng SH - V.Giang SH - Thảo SH - N. Lộc SH - Hải SH - Kính SH - Giáp SH - Ba SH - Hòa

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD

 


Created by TKB Application System 9.0 on 28-08-2015

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây