Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

Thứ hai - 14/05/2018 22:30
 
ĐẢNG BỘ HUYỆN ỦY BÙ ĐĂNG
CHI ỦY THPT LÊ QUÝ ĐÔN
*
Số: 11-KH/ CBLQĐ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
Bù Đăng, ngày 8 tháng 02 năm 2018

KẾ HOẠCH
V/v tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh năm 2018
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016  của  Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 63-KH/HU, ngày 10/01/2018 của Huyện ủy về triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;
Chi bộ trường THPT Lê Quý Đôn xây dựng kế hoạch  tổ chức thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh văm 2018, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
 Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên, giáo viên, công nhân viên, góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ và các đoàn thể trong nhà trường, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thành nề nếp; đưa nội dung học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, gắn với thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW khóa 12 của BCH Trung ương Đảng.
Tăng cường công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; biểu dương những điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn trường.
2. Yêu cầu
 Thường xuyên quan tâm công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo tính chủ động, phù hợp đặc thù của cơ quan, từng đối tượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Kết hợp chặt chẽ việc tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng, các cuộc vận động và các phong trào thi đua khác.
 Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng thực hiện tốt công tác sinh hoạt chuyên đề, sơ kết, tổng kết, đánh giá trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG
Đảng viên chọn nội dung đăng kí làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2018 và năm học 2017- 2018, đảm bảo phù hợp và gắn với nhiệm vụ chính trị của Ngành, của địa phương nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, kỉ cương, hiệu quả công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện nhiệm vụ và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, cụ thể:
1. Nội dung thực hiện trong quý I (6 tháng đầu năm)
Đổi mới phong cách, tác phong làm việc; Đoàn kết xây dựng nhà trường vững mạnh; Nâng cao tinh thần tự giác, gương mẫu, trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.
2. Nội dung thực hiện trong quý II (6 tháng cuối năm)
Xây dựng hình ảnh người cán bộ đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết. Chống bệnh quan liêu; Nói đi đôi với làm; Thực hiện tốt công tác dân vận, gần dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp, nhân dân, phụ huynh và học sinh.

III. PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI
1. Giúp cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên hiểu sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 05 – CT/TW, hiểu được tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, để trở thành một người cách mạng, người công dân tốt trong xã hội.
Học tập tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chuyên đề năm 2018, mỗi cá nhân cần làm tốt các mặt sau:
Bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Ngành, của địa phương.
Nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm, kỷ cương, hiệu quả công tác của người đứng đầu, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ công tác.
Gắn bó, nhân ái, thấu hiểu, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh, học sinh trong nhà trường.
2. Xây dựng kế hoạch của Chi bộ và các cá nhân thực hiện
Đối với Chi bộ: Căn cứ vào kế hoạch của Đảng bộ xã và hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05 để xây dựng kế hoạch phù hợp với nhiệm vụ giáo dục của nhà trường cụ thể theo từng quý.
Đối với cá nhân: Căn cứ và kế hoạch của Chi bộ, của nhà trường, cá nhân cán bộ, đảng viên, giáo viên tự xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng nhiệm vụ, chức năng và vị trí công tác được đảm nhiệm của mỗi cá nhân. Cuối năm, vào tháng 12 hoặc trong dịp đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng. Có bản tự đánh giá nhận xét xếp loại của cá nhân trong cả năm đề nghị Chi bộ, nhà trường nhận xét, đánh giá.
3. Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, nhà trường và nhiệm vụ năm học.
Chi bộ chỉ đạo nhà trường và tổ chức đoàn thể khác như Đoàn thanh niên, Công đoàn để làm tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên giáo viên, nhân viên có nhận thức sâu sắc và thống nhất cao trong ý chí hành động để tham gia học tập và làm theo một cách tự giác.
Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong nhà trường trong việc thực hiện các chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định của ngành, của trường.
Gắn nội dung học tập và làm theo vào công việc cụ thể của mỗi cá nhân và tập thể giáo viên, cán bộ quản lý trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục tại nhà trường.
Thực hiện việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong nhà trường. Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên; góp phần hạn chế, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống  và các tệ nạn xã hội.
Chi ủy và Ban giám hiệu tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm điểm và đánh giá theo từng đợt thi đua và năm học.
BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên chủ động phối hợp tổ chức thực hiện kế hoạch, thường xuyên tuyên truyền, vận động và đôn đốc thực hiện.
4. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết và tổng kết
Hàng tháng sinh hoạt, chi bộ giám sát và đánh giá kế hoạch học tập của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên.
Cuối năm Chi bộ tổ chức họp xét bình bầu các cá nhân và đề nghị tuyên dương, khen thưởng các cá nhân tiêu biểu trong “Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào dịp đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng.
5. Hồ sơ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 của trường.
Kế hoạch cá nhân thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 và năm học 2017 - 2018 do cá nhân xây dựng và thực hiện.
Phiếu tự nhận xét, đánh giá, xếp loại của cá nhân.
Phiếu theo dõi kết quả thực hiện và biên bản đánh giá của tập thể chi bộ và cá nhân cuối năm.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Chi bộ nhà trường
Xây dựng kế hoạch thực hiện của Chi bộ trong năm 2018 với các nội dung cụ thể theo từng quý. Hoàn thiện trước 4/1/2018.
Báo cáo sơ kết trước 1/6/2018 và báo cáo tổng kết trước 05/12/2018
Theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở, đôn đốc việc thực hiện của các tổ và các cá nhân.
Đánh giá việc tổ chức thực hiện vào các buổi sinh hoạt chi bộ, họp hội đồng trường và các đợt thi đua
Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của chi bộ, nhà trường là một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng của chi bộ và đánh giá xếp loại nhà trường cuối năm.
2. Cá nhân cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên
Căn cứ và kế hoạch của Chi bộ, của nhà trường, cá nhân cán bộ, đảng viên, giáo viên tự xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng nhiệm vụ, chức năng và vị trí công tác được đảm nhiệm của mỗi cá nhân. Hoàn thành đăng ký trước 15/02/2018. Báo cáo sơ kết hoàn thành trước 10/05/2018. Báo cáo tổng kết hoàn thành trước 15/12/2018.
Kế hoạch cá nhân thực hiện chuyên đề cần đề ra được các nội dung theo từng quý, có các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện.
Nội dung kế hoạch cá nhân được công khai trước chi bộ, nhà trường để mọi người cùng giám sát việc thực hiện.
Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên, giáo viên; đánh giá công chức, viên chức và đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng cuối năm học.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 và năm học 2017 - 2018 của Chi bộ trường THPT Lê Quý Đôn. Yêu cầu các đảng viên, giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
TM/CHI ỦY
BÍ THƯ
  - Huyện ủy (B/c);
  - Các đảng viên;
  - GV-NV toàn trường;
  - Lưu VP.


 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

VIDEO
Bộ giáo dục và đào tạo
Mas
Vnedu
Phần mềm quản lý
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập52
  • Thành viên online1
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm49
  • Hôm nay18,796
  • Tháng hiện tại407,008
  • Tổng lượt truy cập8,263,565
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây