Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Thứ hai - 04/03/2019 22:55
            ĐẢNG BỘ HUYỆN BÙ ĐĂNG
CHI BỘ TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
                                  *

               Số  03 - KH/CBTHPTLQD
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bù Đăng, ngày 22 tháng 02 năm 2019


 

                                                           KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện chỉ thị 05-CT/TW Chuyên đề năm 2019 “ Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo  đức, phong cách Hồ Chí Minh" 


Thực hiện Kế hoạch số 146 - KH/TU, ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Tỉnh ủy Bình Phước về triển khai thực hiện chuyên đề 2019 theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,
Thực hiện kế hoạch số 94-KH/HU, ngày 18 tháng 02 năm 2019 của Huyện ủy Bù Đăng về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về chuyên đề năm 2019 “ Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “
Chi bộ Trường THPT Lê Quý Đôn xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề 2019 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Tăng cường xây dựng cho cán bộ, đảng viên ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị hiện nay.
Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy.
Đẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các ngày lễ lớn trong năm.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề 2019
1.1. Nội dung học tập: Chuyên đề năm 2019 “ Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
1.2 Tài liệu học tập: Chuyên đề 2019; Hỏi – Đáp; Những mẫu chuyện về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị 2019).
2. Xây dựng kế hoạch tu dưỡng
Mỗi cán bộ đảng viên, viên chức, đoàn viên, thanh niên xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện năm 2019, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong công tác, sinh hoạt hàng ngày, trong phong cách làm việc và phong cách lãnh đạo (đối với cán bộ đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu). Chọn một nội dung cụ thể, đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ.
Cấp ủy, các tổ chức đoàn thể hướng dẫn đảng viên, cán bộ viên chức, đoàn viên thanh niên xây dựng kế hoạch. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tiêu chuẩn để đánh giá cán bộ đảng viên, viên chức hàng năm.
Thời gian gởi kế hoạch cán nhân: Đối với cán bộ đảng viên, viên chức, đoàn viên thanh niên gởi về chi bộ trước ngày 28/02/2019.
3. Vấn đề trọng tâm thực hiện trong năm 2019: Tăng cường dạy học theo hướng phát triển 5 phẩm chất và 10 năng lực cho người học. Hết lòng, hết sức vì học sinh thân yêu.
4. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên.
Chi ủy xây dựng kế hoạch, liên hệ theo chuyên đề, chọn việc làm theo, phân công người thực hiện theo định kỳ, tổ chức thực hiện.
Định kỳ chi bộ tổ chức sinh hoạt về những nội dung có liên quan trực tiếp với nhiệm vụ chính trị của chi bộ và các đảng viên của chi bộ; thảo luận, trao đổi các giải pháp khắc phục những hạn chế yếu kém (nếu có) và đề ra phương hướng phấn đấu; đánh giá kết quả làm theo; báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên.
Từng đảng viên liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo (đối với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu).
Chú ý liên hệ những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại đã được chỉ ra trong kiểm điểm cuối năm 2018 gắn với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tư diễn biến”, “tư chuyển hóa” được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.
5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền
Công tác tuyên truyền chuyên đề 2019 cần gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương, các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan đơn vị; tuyên truyền 50 năm thực hiện di chúc của Người (1969 – 2019), 70 năm Bác viết tác phẩm “Dân vận” (1949 – 20019), 50 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (1969 – 2019).
Đưa tuyên truyền gương sáng, việc hay, các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình công tác hàng tuần, tháng, quý của cấp ủy, cơ quan; đảm bảo tính chuẩn xác, thuyết phục, sinh động, tránh hình thức.
Sau học tập các đảng viên, viên chức, đoàn viên thanh niên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, trước hết là người thân, những người xung quanh về các nội dung chuyên đề, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên.
Cấp ủy, BGH, các tổ chức đoàn thể tổ chức tuyền truyền thông qua mạng xã hội, các trang cộng đồng của địa phương, đơn vị. Tăng cường giới thiệu về nội dung chuyên đề trong buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt học tập nghị quyết, nghe thông tin thời sự định kỳ. Tập trung giới thiệu vào những nội dung yêu cầu của phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương của cán bộ đảng viên; phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo của cán bộ lãnh đạo và liên hệ gắn bó với nội dung của chuyên đề 2019 và “Hướng dẫn số 02-HD/TU, ngày 22/01/2018 của Tỉnh ủy về phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
6. Công tác kiểm tra, giám sát
Chi ủy kiểm tra giám sát việc thực hiện chuyên đề năm 2019 của cán bộ đảng viên.
BGH, Công đoàn, tổ trưởng chuyên môn kiểm tra giám sát việc thực hiện chuyên đề năm 2019 của công đoàn viên, cán bộ viên chức do mình quản ý.
Đoàn trường kiểm tra giám sát việc thực hiện chuyên đề năm 2019 đoàn viên thanh niên học sinh.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Chi ủy tổ chức quán triệt, triển khai Kế hoạch đến các đảng viên trong chi bộ.
2. Ban Giám hiệu tổ chức quán triệt, triển khai Kế hoạch đến toàn thể viên chức trong đơn vị. 
3. Các đoàn thể chính trị - xã hội, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện trong công đoàn, đoàn viên thanh niên.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện sinh hoạt chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Chi bộ trường THPT Lê Quý Đôn./.

Nơi nhận:


TM/CHI ỦY
p.BÍ THƯ
 - Huyện ủy (B/c);
  - Các đảng viên;
 -  Công đoàn, Đoàn trường;
- Các tổ trưởng CM;
  - GV-NV toàn trường;
  - Lưu VP.

(đã ký)

Huỳnh Văn Thông
 

Nguồn tin: Chi bộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

VIDEO
Bộ giáo dục và đào tạo
Mas
Vnedu
Phần mềm quản lý
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm7
  • Hôm nay1,665
  • Tháng hiện tại57,602
  • Tổng lượt truy cập20,872,033
Thời khóa biểu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây