Kế hoạch thực hiện sinh hoạt chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thứ hai - 14/05/2018 22:33
ĐẢNG BỘ HUYỆN ỦY BÙ ĐĂNG
CHI ỦY THPT LÊ QUÝ ĐÔN
*
Số 12-KH/CBLQĐ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
Bù Đăng, ngày 08 tháng 02 năm 2018
 
                                                                   KẾ HOẠCH
Thực hiện sinh hoạt chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh”
Thực hiện Kế hoạch số 63-KH/HU, ngày 10/01/2018 của Huyện ủy về triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn số 17-HD/BTGHU ngày 05/02/2018 cảu Ban Tuyên giáo huyện ủy Bù Đăng về việc sinh hoạt chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Chi bộ trường THPT Lê Quý Đôn xây dựng kế hoạch  thực hiện sinh hoạt chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Qua nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên hiểu sâu hơn về xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Trong quá trình tổ chức sinh hoạt, cần coi trọng thảo luận, liên hệ thực tế bản thân, cơ quan, đơn vị và có giải pháp thực hiện.
- Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo Bác với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
II. TỔ CHỨC SINH HOẠT TRONG CHI BỘ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ
1. Đối với sinh hoạt chi bộ
Mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ hàng tháng, dành ít nhất 45 phút (trước hoặc sau khi triển khai các nội dung sinh hoạt định kỳ) để học tập chuyên đề năm 2018, cụ thể như sau:
1.1. Học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
- Hình thức học tập: Căn cứ định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về nội dung học tập chuyên đề năm 2018 tại hội nghị báo cáo viên trực tuyến cấp tỉnh tháng 01/2018. Căn cứ vào tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp gửi kèm. Các cơ sở Đảng tổ chức nghiên cứu, quán triệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về những nội dung của chuyên đề năm 2018 về "Xây dựng phong cách công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Cụ thể: Tổ chức triển khai học tập, quán triệt đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức tại cuộc họp chi bộ tháng 2/2018 (đồng chí Bí thư chi bộ trực tiếp triển khai). Thời gian triển khai: Hoàn thành trước ngày 28/02/2018.
- Thực hiện xây dựng kế hoạch cá nhân: Tiến hành theo Kế hoạch số 63-KH/HU ngày 10/01/2018 về Triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
          - Thời gian gửi kế hoạch cá nhân cho chi bộ:  Đối với đảng viên, cán bộ, viên chức, đoàn viên: gửi về chi bộ, cơ quan nơi sinh hoạt. Thời gian gửi kế hoạch trước ngày 28/02/2018.
1.2. Học tập nội dung “Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
- Đồng chí Bí thư Chi bộ hoặc phân công đảng viên có khả năng thuyết trình chuẩn bị và trình bày nội dung Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thời gian thực hiện trong tháng 3/2018.
- Chi bộ phân công đảng viên sưu tầm mẩu chuyện, tài liệu, bài nói, bài viết của Bác Hồ về xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên để trình bày trước chi bộ và liên hệ với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị; đề ra các giải pháp thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên gắn với Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII theo mục đích yêu cầu của hướng dẫn này. Thời gian thực hiện trong tháng 4, tháng 5/2018.
1.3. Học tập nội dung “Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
- Đồng chí Bí thư Chi bộ hoặc phân công đảng viên có khả năng thuyết trình chuẩn bị và trình bày nội dungXây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thời gian thực hiện trong tháng 6/2018.
- Chi bộ phân công đảng viên sưu tầm mẩu chuyện, tài liệu, bài nói, bài viết của Bác Hồ về xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu để trình bày trước chi bộ và liên hệ với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị; đề ra các giải pháp thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu gắn với Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII theo mục đích yêu cầu của hướng dẫn này. Thời gian thực hiện trong tháng 7, tháng 8/2018.  
1.4. Học tập nội dung “Đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh”
- Đồng chí Bí thư Chi bộ hoặc phân công đảng viên có khả năng thuyết trình chuẩn bị và trình bày những nội dung “Đẩy mạnh học tập và làm theo  phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Thời gian thực hiện trong tháng 9/2018.
- Chi bộ phân công đảng viên sưu tầm mẩu chuyện, tài liệu, bài nói, bài viết của Bác Hồ về phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh” để trình bày trước tập thể, chi bộ và liên hệ với tình hình thực tế; đề ra các giải pháp thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII theo mục đích yêu cầu của hướng dẫn này. Thời gian thực hiện trong tháng 10, tháng 11/2018.
1.5. Sinh hoạt chi bộ với chủ đề: Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Giá trị lý luận và thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức cách mạng trong tình hình hiện nay. Trong đó tập trung thảo luận sâu về các giải pháp khắc phục nguy cơ và những biểu hiện suy thoái đạo đức cách mạng trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay. (Về tài liệu sinh hoạt tác phẩm trên, do do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ biên soạn và cấp cho các chi bộ). Thời gian thực hiện trong tháng 12/2018.
1.6. Kiểm điểm chi bộ, đảng viên năm 2018 gắn với đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Chi ủy, chi bộ tiến hành thảo luận, đánh giá việc thực hiện chuyên đề năm 2018 một cách toàn diện, rút ra những nội dung đạt được, hạn chế cần khắc phục trong năm 2019. Thời gian thực hiện trong tháng 12/2018.
2. Đối với sinh hoạt của các đoàn thể, tổ chuyên môn
Căn cứ vào nội dung học tập theo từng chủ đề từng tháng của chi bộ và chỉ đạo của các cơ quan ngành dọc cấp trên, các đoàn thể , tổ chuyên môn hướng dẫn cụ thể việc sinh hoạt, tìm hiểu chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các tổ chức đoàn thể , tổ bộ môn trong trường thông qua sinh hoạt đoàn, tổ chuyên môn, các hoạt động giao lưu, tọa đàm, thi tìm hiểu; sân khấu hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ... sao cho thiết thực, phù hợp và hiệu quả.
III. TÀI LIỆU HỌC TẬP
1. Tài liệu: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2018). Do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành.
2. Tài liệu: “Hỏi – Đáp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2018). Do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phát hành.
3. Tài liệu sinh hoạt chi bộ học tập Chuyên đề năm 2018 do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ biên soạn và cấp cho các chi bộ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội.
4. Tài liệu “Nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2018 Họa tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (nguồn Ban Tuyên giáo Trung ương).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Chi bộ căn cứ Hướng dẫn này, triển khai đến các đảng viên thực hiện nghiêm túc.
2. Các đoàn thể chính trị - xã hội , tổ chuyên môn triển khai việc học tập các chuyên đề ở bộ phạn phụ trách với các hình thức đa dạng, phong phú và phù hợp.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện sinh hoạt chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”của Chi bộ trường THPT Lê Quý Đôn. Yêu cầu các đảng viên, giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
TM/CHI ỦY
BÍ THƯ
  - Huyện ủy (B/c);
  - Các đảng viên;
  - GV-NV toàn trường;
  - Lưu VP.
 
 

 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

VIDEO
Bộ giáo dục và đào tạo
Mas
Vnedu
Phần mềm quản lý
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập264
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm260
  • Hôm nay37,605
  • Tháng hiện tại324,894
  • Tổng lượt truy cập8,181,451
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây