Trường THPT Lê Quý Đôn

https://thptlequydon.edu.vn


BỒI DƯỠNG LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG VĂN HÓA, NÂNG CAO LÒNG YÊU NƯỚC, TỰ HÀO DÂN TỘC CHO THẾ HỆ TRẺ

Một trong ca từ của bài hát “Khát vọng tuổi trẻ” tác giả Vũ Hoàng có đoạn “...Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay” điều này cho thấy trọng trách của thế hệ trẻ trước tương lai của dân tộc. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ những mặt trái của nền kinh tế thị trường, do thiếu bản lĩnh và không nghiêm túc trong rèn luyện, phấn đấu, một bộ phận thanh niên đã phai nhạt lý tưởng, giảm sút niềm tin,... Trong Di chúc của Bác và trong các Nghị quyết của Đảng, luôn đánh giá cao vai trò, vị trí của thanh niên trong các giai đoạn của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đồng thời luôn coi trọng công tác giáo dục thanh niên, giáo dục lý tưởng cách mạng chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc là nội dung cốt lõi, có vai trò định hướng cơ bản, lâu dài, tạo động lực mạnh mẽ cho thanh niên phấn đấu vươn lên cống hiến cho dân tộc và khẳng định mình trong xã hội, tăng sức đề kháng trước các thế lực thù địch luôn tác động lên tâm lý hòng lôi kéo thế hệ trẻ, nhất là công nghệ truyền thông và mạng xã hội trong thời đại 4.0 hiện nay.
Giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên, thúc đẩy phong trào thanh niên tình nguyện, xung kích, sáng tạo, khởi nghiệp trong bối cảnh hiện nay là một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa đáp ứng yêu cầu của cách mạng, góp phần thực hiện mục tiêu, tầm nhìn của Đảng đến năm 2030 và khát vọng 2045 gắn với hai mốc lịch sử quan trọng của Đảng và của đất nước. Là “trường học xã hội chủ nghĩa” của thanh niên, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng này để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh các quan điểm sai trái thù địch trong giai đoạn hiện nay. Nhằm cụ thể hóa những quy định trong Luật Thanh niên năm 2020; tinh thần, quan điểm, định hướng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về thanh niên; phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, các chỉ số phát triển thanh niên toàn cầu và khu vực ASEAN,...Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 (Chiến lược), với mục tiêu tổng quát là: Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe và lối sống lành mạnh; có văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng sống, nghề nghiệp và việc làm; có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ. Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế. Phát huy tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện và nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trước hết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đầu tiên phải có đạo đức cách mạng, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, thế hệ đoàn viên thanh niên phải được bồi dưỡng lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lòng biết ơn đối với các anh hùng dân tộc thông qua các môn học, đặc biệt là môn Lịch sử, Giáo dục Công dân và chương trình ngoại khóa. Chúng ta cần nhấn mạnh lòng yêu nước xuất phát từ tình yêu quê hương, gia đình, được tôi luyện, thử thách qua hàng loạt các cuộc đấu tranh quyết liệt, sống còn, để trở thành một truyền thống tốt đẹp và quý báu của dân tộc. Trong hàng loạt thử thách đó, các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc thực sự là nhân tố có ý nghĩa cốt lõi, xuyên suốt, tạo nên nét đặc trưng của truyền thống yêu nước Việt Nam.
Giáo dục cho học sinh lòng biết ơn đối với các anh hùng dân tộc, đặc biệt là lãnh tụ Hồ Chí Minh. Người đã một đời hy sinh cho dân tộc Việt Nam. Bác đã vượt qua bao gian khổ, khó khăn để tìm được con đường cứu nước, Bác đã lao động, học tập, đấu tranh để tìm chân lý cách mạng và suốt đời thực hiện cái chân lý ấy. Sự ra đi tìm đường cứu nước của Người là hoàn toàn đúng đắn, đã mở ra bước ngoặt của sự phát triển dân tộc Việt Nam sau này; chấm dứt tình cảnh nô lệ, mở ra một chân trời tự do cho đất nước. Đối với thế hệ trẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng đến vai trò của thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng. Vì vậy, xuyên suốt, nhất quán trong tư tưởng và hành động, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ cuốn hút họ bằng chính những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết cách mạng của mình mà còn kêu gọi, đánh thức, giác ngộ và cổ vũ họ tham gia cách mạng; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, sẵn sàng giao nhiệm vụ và tạo điều kiện để họ được học tập, lao động, cống hiến,...Theo Người, vận mệnh của quốc gia, dân tộc thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên - những người có trách nhiệm thực hiện sứ mệnh lịch sử vẻ vang mà các thế hệ cha anh đã chuyển giao vào tay mình. Do đó, nhất định thanh niên phải trở thành một lực lượng to lớn, vững chắc; phải là những người không chỉ gánh vác mà phải còn vượt lên những gì thế hệ trước mong muốn,…Chính vì thế, trong Di chúc, ngay sau phần nói về Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Người nhấn mạnh: Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa "hồng" vừa "chuyên. Một trong những tổ chức tiền thân dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội, điều này, Bác đã rất quan tâm, chăm chút đến thanh niên. Vì vậy, việc Đảng ta ra đời từ một tổ chức tuổi trẻ như vậy là điểm rất đặc sắc trong quy luật hình thành, ra đời của Đảng. Bác cũng là người phát hiện ra quy luật là Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trên cơ sở sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lê nin, phong trào công nhân như các đảng cộng sản khác trên thế giới nhưng đặc thù của Việt Nam là trên nền tảng của chủ nghĩa yêu nước chân chính mà thanh niên là bộ phận cốt lõi của dân tộc Việt Nam, từ xa xưa trong lịch sử cũng vậy mà ngày nay cũng vậy. Giáo dục cho thế hệ trẻ về sự hy sinh của Bác, ngoài lòng biết ơn cũng để chống lại luận điệu xuyên tạc của kẻ thù về các anh hùng dân tộc, trong đó có xuyên tạc và hạ thấp uy tín Lãnh tụ Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam. Hiện nay, chúng ta đang thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW về "Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyển từ học tập bằng những việc làm cụ thể. Kết quả, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được vinh danh trong Hội nghị sơ kết và tổng kết chuyên đề.
Giáo dục cho học sinh sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam, trong đó Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Đây là kết quả đấu tranh và chuẩn bị chu đáo về lực lượng vũ trang, lực lượng chính trị qua ba cao trào cách mạng 1930 – 1931; 1936 – 1939 và 1939 – 1945 và sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Đông Dương. Đó là nghệ thuật chớp thời cơ, phát động cuộc khởi nghĩa từng phần tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Điều này nhằm chống lại các quan điểm cho rằng: Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công ở Việt Nam chỉ là một sự ăn may. Chúng ta có thể khẳng định rằng: Dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam, dân tộc Việt Nam thực hiện cùng lúc 2 nhiệm vụ đó là: Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, hai cuộc cách mạng này có mối quan hệ khăng khít, không tách rời nhằm thực hiện cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thực hiện hòa bình thống nhất đất nước vào năm 1975. Gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử và tại Đại hội XIII của Đảng đã tổng kết là “... kết tinh sức sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại”. Đảng ta khẳng định điều này cũng để chống lại quan điểm của các thế lực thù địch cho rằng chủ nghĩa Mác – Lên nin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã lỗi thời, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam không còn phù hợp. Khẳng định này đã củng cố niềm tin của thanh niên vào lý tưởng cách mạng, khơi dậy sức mạnh và khát vọng cống hiến của thanh niên vào sự nghiệp chung.
Giáo dục đạo đức cách mạng, ý thức dân tộc ở Việt Nam hiện nay không chỉ cần bám sát nội dung cốt lõi của giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, phù hợp với yêu cầu mới của thời đại. Cần giáo dục ý thức dân tộc một cách sinh động, sáng tạo, tích cực đổi mới phương thức giáo dục ý thức dân tộc, cần tránh lối giáo dục một chiều, cứng nhắc, nói suông, mà cần cụ thể, thiết thực, sinh động, lồng vào các hoạt động thực tiễn và hòa vào trong cuộc sống. Giáo dục ý thức dân tộc không chỉ thuần túy dựa vào tình cảm thông qua những câu chuyện sâu lắng và xúc động, mà còn phải nhấn mạnh đến lý trí, nghĩa là phải có tư duy, có con số, có tư liệu, dữ liệu, có những điển hình tích cực phù hợp thời đại mới. Giáo dục ý thức dân tộc cho tuổi trẻ là đối tượng học sinh, sinh viên, trách nhiệm trước hết và lớn nhất thuộc về nhà trường. Muốn vậy, cần tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới chương trình đào tạo, đổi mới cách tiếp cận đối tượng học sinh, sinh viên. Thực hiện quan điểm lấy người học làm trung tâm, phát huy sức sáng tạo và sự nhiệt tình của người học, sử dụng đa dạng các phương pháp dạy học và tương tác để nâng cao hiệu quả của giáo dục ý thức dân tộc. Trong những năm gần đây, các tổ chức chính trị trong nhà trường đã có sự phối hợp rất chặt chẽ trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước cho đoàn viên thanh niên như tổ chức cuộc thi “em yêu lịch sử Việt Nam” dưới hình thức “Rung chuông vàng” đối với cấp học từ THCS đến THPT. Cuộc thi đã tạo được hiệu ứng rất tích cực đối với học sinh, từ nội dung đến hình thức triển khai. Nội dung thi gồm có 70% là kiến thức lịch sử chung và 30% là kiến thức lịch sử địa phương, điều này đã giúp các em được tìm hiểu, được biết về tình hình chung của quê hương mình đang sinh sống và học tập, từ đó các em có tình cảm nhất định về cuội nguồn dân tộc, quê hương hay như hình thức triển khai: Ban đầu là cuộc thi tập trung lên cấp huyện (Đoàn huyện là cơ quan thường trực tổ chức) sau đó hướng về cơ sở, luân chuyển đưa cuộc thi mỗi năm 01 trường THPT đăng ký cho các trường trong huyện về dự thi. Như vậy, đối tượng tham gia cổ vũ được nhiều hơn, lan tỏa đến tất cả học sinh và đạt được mục đích, ý nghĩa của cuộc thi. Trong Hội trại giao quân hàng năm, Đoàn huyện xây dựng kế hoạch, trong đó, tên trại được gắn với di tích lịch sử hoặc tên một anh hùng dân tộc, với lịch sử lâu đời của dân tộc, thanh niên có nhiều cơ hội để tìm hiểu và bổ sung thêm kiến thức. Trong công tác kết nạp đoàn viên, Đoàn thanh niên đã tổ chức cho các em về các di tích lịch sử để kết nạp, điều này có ý nghĩa rất lớn về nhận thức và tình cảm của các em trong sinh hoạt chính trị, tránh được căn bệnh “khô Đoàn” và nâng cao chất lượng đoàn viên, công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, thêm một đoàn viên ưu tú được kết nạp là tăng thêm sức chiến đấu cho đảng, chống lại quan điểm đa nguyên, đa đảng của các thế lực thù địch. Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên ngày càng được các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường, xã hội quan tâm. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định: “Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, với xã hội; xây dựng môi trường, điều kiện học tập, lao động, giải trí, rèn luyện để phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất và giá trị thẩm mỹ. Tạo động lực cho thanh niên xung kích trong học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp; làm chủ các kiến thức khoa học, công nghệ hiện đại, phát huy vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và chúng ta tiến tới xây dựng trường học thực sự trở thành trung tâm văn hoá, giáo dục, rèn luyện thanh thiếu nhi; kết hợp hài hoà giữa học chính khoá và ngoại khoá, qua đó góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị, đạo đức, bảo đảm thực chất, giúp thế hệ trẻ có tư tưởng đúng, tình cảm đẹp và khi rời ghế nhà trường, các em có tư tưởng chính trị vững vàng, đủ kiến thức sâu và rộng để hình thành tư duy phản biện nhằm chống lại quan điểm sai trái, bảo vệ người tốt, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ lý tưởng của Đảng.
Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn học Nghị quyết Đoàn - Ảnh: Đoàn trường
Hai là, việc bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên hiện nay đòi hỏi phải đáp ứng các nhu cầu, lợi ích hợp lý, chính đáng, thiết thực của thanh niên về nhiều mặt, nhất là vấn đề việc làm, thu nhập; việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội; sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Những trải nghiệm từ cuộc sống, từ quá trình tham gia các phong trào hành động cách mạng là cơ sở để biến nhận thức về lý tưởng cách mạng trở thành tình cảm, ý chí, niềm tin vững chắc của thanh niên vào lý tưởng cách mạng vì: “Đa số người ta đều tin tưởng vào những điều họ rút ra được từ đời sống thực tế”. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 làm thay đổi mạnh mẽ phương thức giao tiếp của con người. Đây chính là thời cơ để các thế lực thù địch lợi dụng công nghệ truyền thông và mạng xã hội để tác động lên tâm lý hòng lôi kéo thế hệ trẻ. Chúng đăng tải nhiều tài liệu có nội dung phản động, thông tin lập lờ, suy diễn, không đúng bản chất, với dụng ý xấu, như: phủ nhận những thành quả của đất nước, dân tộc cả trong quá khứ, hiện tại cũng như vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo ra các diễn đàn trên mạng để nhiều người trẻ truy cập và định hướng bình luận theo hướng tiêu cực, nhằm gieo rắc sự hoài nghi, chán nản, dẫn tới mất phương hướng chính trị. Căn bệnh “nhạt Đảng, khô Đoàn, chán chính trị” đang là hiện trạng có thật của một số ít người trẻ tuổi. Chúng ta thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục thanh thiếu nhi các cấp.
Xây dựng đội ngũ làm công tác thông tin, định hướng tuyên truyền trên mạng Internet; nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, giảng viên chính trị,làm tốt công tác giáo dục thế hệ trẻ.
          Ba là, phát huy vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của thế hệ trẻ. Thanh niên hiện nay cơ bản có trình độ văn hóa cao, khả năng sử dụng các phương tiện công nghệ thông tin tốt, nhanh nhạy với cái mới, để phát huy vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của thế hệ trẻ trong tham gia các phong trào hành động cách mạng, các cơ quan, tổ chức cần có nhiều hình thức và biện pháp phù hợp để khơi dậy tiềm năng to lớn của thế hệ trẻ, động viên đi đầu trong lao động, sản xuất, sáng tạo, thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; tình nguyện trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; trong những việc khó, việc mới; sẵn sàng chia sẻ vì cộng đồng; xung phong đến với những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; đến với những người nghèo, người yếu thế; sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần.

Hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng chúng ta đang thực hiện như: Dự án 585 đưa bác sĩ trẻ về vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo ưu tiên 62 huyện nghèo; Đề án chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (Đề án 500); Làng thanh niên lập thân lập nghiệp,... Với nhiều hình thức hoạt động phong phú, đa dạng, phù hợp với thế hệ trẻ, đã lôi cuốn thế hệ trẻ tham gia tích cực trên các lĩnh vực, các địa bàn khó khăn, thể hiện rõ vai trò xung kích của thanh niên với tinh thần: đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên.
Mô hình làng thanh niên lập thân lập nghiệp ở Kon Tum - Ảnh: nguồn internet.
Bốn là, tạo môi trường thúc đẩy tính tích cực xã hội, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế của thanh niên. Tạo môi trường để thanh niên rèn luyện các kỹ năng xã hội, tham gia xây dựng đời sống văn hóa; tham gia giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, văn thể mỹ, phát triển thể lực; phát huy tính tích cực xã hội của thanh niên; sống trung thực trách nhiệm, xây dựng gia đình hạnh phúc; tham gia giám sát phản biện xã hội. Nâng cao nhận thức cho thanh, thiếu niên về vai trò của kỹ năng xã hội. Tạo điều kiện, để thanh niên chủ động tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế; tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu; tham gia vào công tác ngoại giao Nhân dân để nâng tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế.
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nêu rõ: “Xây dựng môi trường, điều kiện học tập, lao động, giải trí, rèn luyện để phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất và giá trị thẩm mỹ. Tạo động lực cho thanh niên xung kích trong học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp; làm chủ các kiến thức khoa học - công nghệ hiện đại, phát huy vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Vì vậy, cần tạo điều kiện để thanh niên chủ động tham gia vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như tham gia có hiệu quả vào giải quyết các vấn đề toàn cầu, như: giữ gìn hòa bình, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, chống khủng bố, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, phòng ngừa và đẩy lùi các dịch bệnh hiểm nghèo,...Đến nay, Việt Nam đã cử 533 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, trong đó lực lượng chủ yếu là thanh niên. Các lực lượng đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm trên cương vị, chức trách được giao, góp phần nâng cao vị thế, tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế và khẳng định Việt Nam là thành viên tích cực có trách nhiệm đối với các hoạt động quốc tế.
Lễ xuất quân của chiến sĩ “mũ nồi xanh” Việt Nam - Ảnh: nguồn internet
Năm là, nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân nhất là tổ chức Đoàn về vị trí, vai trò của thế hệ trẻ trong giai đoạn cách mạng mới. Chủ động, kịp thời cung cấp thông tin chính thống về tình hình trong nước và thế giới cho thanh niên. Chú trọng tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đấu tranh phòng, chống "diễn biến hoà bình", phản bác các luận điệu, thông tin sai trái; tăng sức đề kháng cho thế hệ trẻ trước sự chống phá của các thế lực thù địch.
Thanh niên và công tác thanh niên ngày nay có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng và hết sức to lớn. Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không; đất nước ta có hội nhập và sánh vai được với các cường quốc năm châu như Bác Hồ mong muốn và căn dặn hay không; cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không; một phần lớn là tùy thuộc vào lực lượng thanh niên và phụ thuộc vào việc bồi dưỡng, rèn luyện, đào tạo thế hệ trẻ. Thế hệ trẻ là lực lượng hùng hậu, có mặt trên tất cả các địa bàn, các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước, với độ tuổi nhiệt huyết nhất, sung sức nhất cả về thể chất và trí tuệ, họ là những lực lượng luôn năng động, sáng tạo, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, là lực lượng có tiềm năng to lớn, đã và đang giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển đất nước hiện nay và tương lai. Do đó cấp uỷ chính quyền các cấp, nhất là tổ chức Đoàn cần phải có nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của của thế hệ trẻ trong giai đoạn cách mạng mới để phát huy sức trẻ trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời cụ thể hóa Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”.
Để kết thúc chủ đề của mình, tôi xin mượn những lời căn dặn đẹp đẽ và thấm thía nhất của Bác dành cho thế hệ trẻ “Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ” và Bác căn dặn Đảng ta phải tiếp tục chăm lo cho thế hệ trẻ, giáo dục niềm tin, lý tưởng cách mạng, giáo dục bản lĩnh chính trị cho thế hệ trẻ, vì tuổi trẻ là niềm tin, hy vọng của dân tộc.
Tác giả: Nguyễn Văn Hè          Tài liệu tham khảo:
          1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, năm 2021, tập 1.
2. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, năm 2011, tập 4, 5, 15.
3. Tài liệu, hình ảnh từ internet: dangcongsan.vn; kontum.gov.vn; thptlequydon.edu.vn; truongchinhtri.edu.vn.
 


   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây