CHI BỘ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Phát
Điện thoại:0989120210
06513997579
Email: phatlqd@gmail.com
Hiệu trưởng
Bí thư chi bộ
Thạc sỹ
Nguyễn Văn Phát
2 Huỳnh Văn Thông
Điện thoại:0972580736
06513997319
Email: huynhthong@gmail.com
Phó bí thư chi bộ
Phó hiệu trưởng
Thạc sỹ
Huỳnh Văn Thông
3 Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại:
01692 999918
Email: phuongtamlqdbp@gmail.com
Giáo viên
Chi uỷ viên
Đại học
Nguyễn Thị Tâm
BAN GIÁM HIỆU
Email:thptlequydon@binhphuoc.edu.vn
Điện thoại:06513 997 319
Số fax:06513 997 319
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Phát
Điện thoại:
06513 997 319
Email: phatlqd@gmail.com
Hiệu trưởng
Thạc sỹ
Nguyễn Văn Phát
2 Huỳnh Văn Thông
Chức danh: Phó hiệu trưởng
Trình độ Chuyên môn: Thạc sỹ
Huỳnh Văn Thông
3 Nguyễn Đức Tính
Điện thoại:
01256 899 333
Email: tinhlqdbp@gmail.com
Phó hiệu trưởng
Gv toán
Trình độ chuyên môn: Đại học
Nguyễn Đức Tính
CÔNG ĐOÀN
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm văn Phú
Điện thoại:
0985 426 179
Email: quangquanbp@gmail.com
Chủ tịch công đoàn
Giáo viên
Đại học
Phạm văn Phú
2 Nguyễn Văn Hè
Điện thoại:0917605046
01688589699
Email: helqdbp@gmail.com
Phó chủ tịch công đoàn
gv sử
đại học
Nguyễn Văn Hè
3 Nguyễn Ngọc Thắng
Điện thoại:
01682183342
Email: thanglqdbp@gmail.com
thư ký
tổ trưởng tổ văn
đại học
Nguyễn Ngọc Thắng
4 Võ Thị Ngọc Yến
Điện thoại:
0985 120 709
Email: yenlqdbp@gmail.com
thủ quỹ công đoàn
tổ trưởng tổ sinh
Võ Thị Ngọc Yến
5 Dương thị Kim
Điện thoại:
0988 324 953
Email: kimlqdbp@gmail.com
Trưởng ban nữ công
gv sinh
Đại học
Dương thị Kim
ĐOÀN THỂ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Vượng

Email: vuonglqd@gmail.com
Bí thư chi đoàn giáo viên
gv hoá
Đại học
Nguyễn Văn Vượng
TỔ TOÁN
Email:leanh@gmail.com
Điện thoại:0650.3.837298
Số fax:0650.3.837298
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Thị Lan Anh
Điện thoại:
0949 075 787
Email: leanhlqdbp@gmail.com
Tổ trưởng
gv toán
Đại học
Lê Thị Lan Anh
2 Trần Thị Thu Hương
Điện thoại:
0168 997 3239
Email: tranthithuhuong1989@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Trần Thị Thu Hương
3 Nguyễn Ngọc Bay
Điện thoại:
0917 534 096
Email: baylqdbp@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Ngọc Bay
4 Cao Thanh Bình
Điện thoại:
0988 030 959
Email: binhqn1979@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Cao Thanh Bình
5 Nguyễn Huy Thuận
Điện thoại:
01657 584 778
Email: huythuan_86@yahoo.com.vn
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Huy Thuận
6 Nguyễn Thị Nghị
Điện thoại:
01683 083 602
Email: huongtha20056926@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Nghị
7 Lê văn Cóong
Điện thoại:
01685 521 568
Email: khoailangdl@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Lê văn Cóong
TỔ VẬT LÝ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Điện thoại:
0908 835 619
Email: tuyenlqdbp@gmail.com
Tổ trưởng
gv vật lý
Đại học
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
2 Hoàng Thị Phụng Hảo
Điện thoại:
0985 132 319
Email: phunghaolqdbp@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Hoàng Thị Phụng Hảo
3 Võ Thị Thảo Minh
Điện thoại:
0978 390 575
Email: thaominhqn.87@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Võ Thị Thảo Minh
4 Nguyễn Thị Bảy
Điện thoại:
0905 482 090
Email: nguyenthibaylqdbp@gmailc.om
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Bảy
5 Nguyễn Công Hậu
Điện thoại:
0989 673 844
Email: conghaubinhphuoc@yahoo.com.vn
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Công Hậu
6 Hồ Thị Diệu My
Điện thoại:
0935 833 995
Email: dieumy0210@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Hồ Thị Diệu My
7 Lê Thị Cúc
Điện thoại:
0967 800 845
Email: lecuc2606@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Lê Thị Cúc
8 Trần Thị Hoài Na
Điện thoại:
0985 442 472
Email: tranhoaina.1910@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Trần Thị Hoài Na
TỔ HOÁ HỌC
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hồ Thị Bảo Lộc
Điện thoại:
0127 581 9432
Email: hoangducan81@gmail.com
Tổ trưởng
Đại học
Hồ Thị Bảo Lộc
2 Lữ văn Trung
Điện thoại:0988402576
Email: trunglqdbp@gmail.com
Giáo viên
giáo viên hóa học
Lữ văn Trung
3 Nguyễn Văn Vượng
Điện thoại:
01638 188 118
Email: vuonglqd@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Văn Vượng
4 Mai Xuân Hoàng
Điện thoại:
01669 509 146
Email: xuanhoang.lqd@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Mai Xuân Hoàng
5 Phạm Thị Oanh
Điện thoại:
0966 702 345
Email: phamthioanh.edu@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Phạm Thị Oanh
6 Trần Thị Phượng
Điện thoại:
0949 550 203
Email: phuongtranlqd@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Trần Thị Phượng
7 Nguyễn Việt Hà
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Việt Hà
TỔ TIN HỌC
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Nương
Điện thoại:
01649 959 936
Email: khongbocuoc@gmail.com
Tổ trưởng
gv Tin học
Đại học
Nguyễn Thị Nương
2 Lê Thị Hoa
Điện thoại:
0975 601 296
Email: hoalethilqd@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Lê Thị Hoa
3 Vũ Thị Thanh
Điện thoại:
0984 840 278
Email: thanhlqd@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Vũ Thị Thanh
TỔ NGỮ VĂN
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Ngọc Thắng
Điện thoại:
01682 183 342
Email: anhkhoaconchon11@gmail.com
Tổ trưởng
thư ký công đoàn
Đại học
Nguyễn Ngọc Thắng
2 Phạm Thị Minh Hưng
Điện thoại:
0977 230 468
Email: pminhunglqd@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Phạm Thị Minh Hưng
3 Phạm thị Ba
Điện thoại:
01642 499 060
Email: balequydonbp@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Phạm thị Ba
4 Nguyễn Thị Lộc
Điện thoại:
0982 005 070
Email: ntloc1986@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Lộc
5 Lê Ngọc Thuỳ Dương
Điện thoại:
01694 975 424
Email: duongle2512@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Lê Ngọc Thuỳ Dương
6 Bùi Thị Thuý Nhàn
Điện thoại:
01626 979 351
Email: thuynhanlqdbp@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Bùi Thị Thuý Nhàn
7 Nguyễn Thị Như Hạnh
Điện thoại:
0982 848 909
Email: nhuhanhlqd@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Như Hạnh
8 Lê Đức Minh
Điện thoại:
01292 151 618
Email: ducminhlqd@gmail.com
Giáo viên
Bí thư đoàn trường
Đại học
Lê Đức Minh
TỔ SINH HỌC
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Võ Thị Ngọc Yến
Điện thoại:
0985 120 709
Email: yenlqdbp@gmail.com
Tổ trưởng
GV sinh
Đại học
Võ Thị Ngọc Yến
2 Đinh thị Hiền
Điện thoại:
0918 091 737
Email: dinhhien@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Đinh thị Hiền
3 Dương thị Kim
Điện thoại:
0988 324 953
Email: 007nganha@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Dương thị Kim
4 Ngô Thị Hiền
Điện thoại:
0165 675 8128
Email: ngohien100@gmail.com
Giáo viên
thí nghiệm thực hành
Đại học
Ngô Thị Hiền
5 Vũ Thị Giang
Điện thoại:
0975 882 327
Email: vugianglqd@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Vũ Thị Giang
TỔ LỊCH SỬ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Hè
Điện thoại:
01688 589 699
Email: helqdbp@gmail.com
Tổ trưởng
Phó chủ tịch công đoàn
Đại học
Nguyễn Văn Hè
2 Trần Thị Huyền
Điện thoại:
0988 510 174
Email: huyenlqdbp@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Trần Thị Huyền
3 Lê Thanh Hải
Điện thoại:
01662 825 845
Email: lehaibinhphuoc@yahoo.com.vn
Giáo viên
Đại học
Lê Thanh Hải
4 Nguyễn Thành Giáp
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thành Giáp
TỔ ĐỊA LÝ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Lan Giang
Điện thoại:
01699 757 007
Email: langianglqd@gmail.com
Tổ trưởng
Đại học
Phạm Lan Giang
2 Ngô Văn Hiệp
Điện thoại:
0974 339 393
Email: bapxao744@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Ngô Văn Hiệp
3 Đinh Xuân Cần
Điện thoại:
0906 766 340
Email: canlqdbp@gmail.com
Giáo viên
Thanh tra nhân dân
Đạị học
Đinh Xuân Cần
4 Nguyễn Thị Thắng
Điện thoại:
01689 945 404
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Thắng
5 Nguyễn Thị Tú Uyên
Điện thoại:
0974 536 968
Email: tuuyenlqd@gmail.com
Giáo viên
phó bí thư đoàn trường
Đại học
Nguyễn Thị Tú Uyên
TỔ GDCD
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn thị Trà Giang
Điện thoại:
01696 696 465
Email: anhgianglqd@gmail.com
Tổ trưởng
Đại học
Nguyễn thị Trà Giang
2 Trần Thị Thu Hường
Điện thoại:
0973 902 967
Giáo viên
Đại học
Trần Thị Thu Hường
3 Nguyễn Thị Thìn
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Thìn
4 Nguyễn Thị Duân
Điện thoại:
01663 745 049
Email: nguyenthiduanlqd@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Duân
TỔ THÊ DỤC_QUỐC PHÒNG
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đặng Quang Quyết
Điện thoại:
0975 734 929
Tổ trưởng
Đại học
Đặng Quang Quyết
2 Lê Văn Tiến
Điện thoại:
0977 817 913
Email: letien01783@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Lê Văn Tiến
3 Phạm Văn Duy
Điện thoại:
0973 588 035
Email: phamduy035@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Phạm Văn Duy
4 Lê Thanh Liêm
Giáo viên
Đại học
Lê Thanh Liêm
5 Nguyễn Đình Quốc
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Đình Quốc
6 Phạm Hữu Thắng
Điện thoại:
01652 338 962
Giáo viên
Đại học
Phạm Hữu Thắng
7 Hồ kính
Giáo viên
Đại học
Hồ kính
8 Nguyễn Đình Thư
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Đình Thư
9 Nguyễn Đình Từ
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Đình Từ
TỔ NGOẠI NGỮ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Minh Hoà
Điện thoại:
01657 669 229
Email: hoanguyenbp@gmail.com
Tổ trưởng
Đại học
Nguyễn Thị Minh Hoà
2 Mai văn Tám
Điện thoại:
0984 890 488
Email: maivantam@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Mai văn Tám
3 Hà Thị Kiều
Điện thoại:
0988 701 257
Email: hakieu17@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Hà Thị Kiều
4 Tống Thị Hồng Tuyết
Điện thoại:
0988 701 267
Email: hongtuyet1512@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Tống Thị Hồng Tuyết
5 Nguyễn Thị Thảo
Điện thoại:
01649 573 739
Email: nguyenthao.lqd91@gmail.com
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thị Thảo
TỔ VP
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lương Thị Châu Uyên
Điện thoại:
0983 995 171
Email: chauuyen1@gmail.com
Tổ trưởng
Kế Toán
Đại học
Lương Thị Châu Uyên
2 Nguyễn Ngọc Long
Điện thoại:
01648 251 154
Email: longngoc37@gmail.com
văn thư
Cao đẳng
Nguyễn Ngọc Long
3 Đặng Thanh Hà
Bảo vệ Đặng Thanh Hà
4 Nguyễn Thị Thìn
Giáo viên
Phổ cập
Đại học
Nguyễn Thị Thìn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây