Lịch làm việc tuần 52

Chủ nhật - 27/08/2023 15:41
SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 52/LLV-THPTLQĐ Bù Đăng, ngày 27 tháng 8 năm 2023
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 52 năm học 2022-2023

1. Tựu trường năm học 2023-2024;
2. Họp Ban Giám hiệu; Họp Hội đồng Liên tịch; Họp Chi bộ.
3. Hoàn thành việc phát sách giáo khoa cho HS khối 10, khối 11.
4. Xây dựng dự thảo Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023-2024, Quy chế chuyên môn, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế dân chủ năm học 2023-2024 (Dự thảo).
5. Xây dựng Kế hoạch giáo dục tổ chuyên môn năm học 2023-2024                     (Dự thảo); Xây dựng Kế hoạch dạy thêm học thêm (Dự thảo); Xây dựng Kế hoạch họp CMHS đầu năm học (Dự thảo).
6. Ban hành các Quyết định tổ chức hoạt động nhà trường năm học                2023-2024.
7. Nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9.
8. Ban Giám hiệu, Bộ phận Hành chính, Bảo vệ trực Trường theo                    quy định.

Thứ 2 ngày 28/8
1. Từ 07 giờ 00 phút: Tựu trường năm học 2023-2024.
Nội dung: Thực hiện theo Thông báo số 211/TB-THPTLQĐ ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Trường THPT Lê Quý Đôn.
Thành phần: Ban Giám hiệu, Đoàn trường, Ban Nề nếp và các bộ phận liên quan, GVCN 3 khối và học sinh 3 khối.
          Giao: Văn phòng chủ trì phát sách giáo khoa cho GVCN các lớp; GVCN quản lý