KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2015-2016

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
  TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
  
                Số :   /KH/PC- LQĐ
       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 
 
                            Đức Liễu, ngày 6  tháng 9  năm 2015
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác pháp chế
Năm học 2015- 2016

 
 
 
 
Căn cứ công văn số 1955/KH-SGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước về việc hướng dẫn nhiệm vụ công tác pháp chế.
Căn cứ công văn số 02/KH-SGDĐT ngày 14 tháng 1 năm 2015 của Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước về “Tổ chức triển khai thực hiện mô hình Ngày pháp luật của Sở GD& ĐT trong năm 2015.  
Căn cứ nhiệm vụ năm học và đặc điểm của nhà trường năm học 2015 -2016.Trường THPT Lê Quý Đôn xây dựng kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2015- 2016 như sau:
                   I. Nhiệm vụ trọng tâm
          1. Tập trung nâng cao chất lượng công tác pháp chế và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.
            2. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành kế hoạch hành động của ngành giáo dục, triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết số 29-NQ/TW.
            3. Nâng cao ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; tạo điều kiện để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh sử dụng pháp luật làm công cụ, phương tiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Sử dụng và khai thác có hiệu quả các hình thức, phương pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, khai thác tốt tủ sách pháp luật.
            II. Nhiệm vụ cụ thể
            1. Kiện toàn tổ chức pháp chế
-Phân công cán bộ phụ trách công tác pháp chế trường của đơn vị.
-Tham gia các lớp tập huấn, bồi d­ưỡng nghiệp vụ về công tác pháp chế cho cán bộ làm công tác pháp chế do Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.
            2. Hoạt động, tổ chức pháp chế
            a. Về công tác xây dựng pháp luật
            - Xây dựng các văn bản quản lý, điều hành tại nhà trường đúng pháp luật.
            - Hiệu trưởng chủ trì lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các cấp.
            b. Về công tác kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
          - Kiểm tra, rà soát, phát hiện những mâu thuẫn, chồng chéo trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính do Ngành ban hành có chứa nội dung quy phạm pháp luật để kiến nghị, đề xuất cấp trên phương án xử lý.
            - Thường xuyên kiểm tra, rà soát các văn bản quản lý, điều hành do Nhà trường ban hành theo đúng Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của bộ Nội vụ.
            - Lập sổ đăng ký văn bản đi và sổ đăng ký văn bản đến theo mẫu quy định; tiếp nhận, xử lý kịp thời văn bản đến.
            c. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
            -  Thông qua hội nghị, hội thảo, tập huấn, chào cờ đầu tuần, họp Hội đồng, sinh hoạt Tổ, sinh hoạt lớp, tiết chào cờ đầu tuần, hoạt động ngoại khóa để triển khai, tuyên truyền Nghị Quyết số 09-NQ/TW, Nghị quyết số 44/NQ-CP, Quyết định 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ GDĐT, Quyết định 792/QĐ-BGDĐT ngày 07/3/2014 của Bộ GDĐT về việc ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 của ngành giáo dục; Kế hoạch số 601/KH-SGDĐT ngày 7/03/20145 của Sở GD – DDT ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục phap luật trong các trường THPT giai đoạn 2015-2017.
            - Đối với cán bộ, viên chức: Tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật về giáo dục, các quy định liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính, thực hiện cơ chế dân chủ.
            -  Đối với học sinh: Lựa chọn nội dung, hình thức phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật phù hợp với lứa tuổi học sinh như: Nâng cao chất lượng dạy và học môn học giáo dục công dân theo hướng cung cấp kiến thức về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền và nghĩa vụ trong các lĩnh vực pháp luật gắn với cuộc sống và học tập của học sinh. Chú trọng các nội dung về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống tệ nạn xã hội… Đặc biệt chú trọng giáo dục nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, thói quen xử sự theo pháp luật của học sinh.
            - Phối hợp Đoàn Thanh niên, Công Đoàn trường tổ chức tuyên truyền, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật cho toàn thể CBVC và học sinh của nhà trường.
            - Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.
            - Đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các kiến thức pháp luật trong chương trình giáo dục môn công dân. Tăng cường nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trong các chương trình ngoại khóa và hoạt động ngoài giờ lên lớp.
            - Giáo viên dạy môn giáo dục công dân tổ chức mô hình “Ngày pháp luật” và tổ chức thi tìm hiểu pháp luật cho học sinh; hưởng ứng cuộc thi tìm viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
            - Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tiếp tục xây dựng trang thông tin phổ biến, giáo dục trên trang thông tin điện tử của trường.
            d. Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật
            Tăng cường công tác tự kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục tại trường; thực hiện báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước theo qui định.
            đ. Công tác cải cách thủ tục hành chính
            - Niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của cá nhân, tập thể, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng thời hạn.
            - Thực hiện công tác rá soát, đánh giá thủ rục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục theo đúng quy định.
           e. Công tác thi đua khen thưởng
            Căn cứ vào tình hình thực tế, nhà trường khen thưởng và đề nghị khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế.
            3. Tổ chức thực hiện
            - Tổ pháp chế xây dựng kế hoạch, lịch hoạt động theo từng tháng. Đồng thời phối hợp với các tổ chức trong nhà trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch và chỉ đạo của cấp trên.
            - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các buổi chào cờ đầu tuần, trong các tiết học môn giáo dục công dân và giờ ngoại khóa cho học sinh; các cuộc họp đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên.
Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác pháp chế của nhà trường THPT Lê Quý Đôn năm học 2015- 2016.

 
Nơi nhận:
  • BGH trường THPT Lê Quý Đôn
  • Ban pháp chế
  • Lưu văn thư
 
 
 
                              Hiệu trưởng
 
 
          
                             Nguyễn Văn Phát
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Ý kiến bạn đọc

VIDEO
Bộ giáo dục và đào tạo
Mas
Vnedu
Phần mềm quản lý
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập109
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm102
  • Hôm nay28,644
  • Tháng hiện tại347,676
  • Tổng lượt truy cập31,662,096
Thời khóa biểu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây