ngày pháp luật

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 01/NPL/LQĐ - PC Bù Đăng, ngày 3 tháng 10 năm 2016 Căn cứ Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Bình Phước triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016 trên địa bàn tỉnh tỉnh Bình Phước. Thực hiện công văn số 3881/SGDĐT- PC ngày 15 tháng 9 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước về việc hướng dẫn tổ chức ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016 trong nghành Giáo dục đào tạo. Trường THPT Lê Quý Đôn xây dựng kế hoạch thực hiện “Ngày pháp luật” nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong đơn vị như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích - Thông qua các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật năm 2016 để tiếp tục tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật cho giáo viên và học sinh trong nhà trường; khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội. - Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, làm sâu sắc hiểu biết về nội dung, tinh thần Hiến pháp năm 2013, đảm bảo Ngày Pháp luật thực sự phát huy hiệu lực, hiệu quả trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo, góp phần chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. 2. Yêu cầu - Việc tổ chức Ngày Pháp luật năm 2016 cần bám sát các sự kiện chính trị, pháp lý của đất nước, của Thành phố, của ngành Giáo dục và Đào tạo; bảo đảm lồng ghép có hiệu quả với việc triển khai thi hành Hiến pháp và Luật để khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật. - Ngày Pháp luật phải được tổ chức sâu rộng, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh. - Các hoạt động Ngày Pháp luật năm 2016 phải được tổ chức đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung và bảo đảm hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức và học sinh tìm hiểu sâu rộng về Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam – ngày 09 tháng 11 hằng năm. Lựa chọn chủ đề để treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại các vị trí thích hợp tại cơ quan: “Cán bộ, công chức, viên chức, học sinh gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành và thực hiện Hiến pháp và pháp luật”; 2. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, nội dung của Hiến pháp trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; Tuyên truyền, phổ biến các văn bản về Giáo dục và Đào tạo, văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan có thẩm quyền ban hành gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học và các quy định có liên quan do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 3. Tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật phù hợp với từng đối tượng đặc thù, cụ thể: a. Đối với cán bộ, công chức, viên chức,người lao động: Tập trung trọng tâm tuyên truyền, phổ biến về Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Căn cước công dân năm 2014, Luật Hộ tịch năm 2014, Luật Nhà ở, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014, Luật Tiếp công dân, Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi năm 2013, Luật Việc làm, Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi năm 2012; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi năm 2013; Luật Biển Việt Nam năm 2012. b. Đối với học sinh: Trọng tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Biển Việt Nam năm 2012; Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và nghị định 46/2016 về xử lí vi phạm GTĐB và đường sắt; Luật Phòng, chống ma túy sửa đổi năm 2008; Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004; Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành; các quy định về công tác quản lý, đánh giá xếp loại người học; các văn bản quy định về công tác thi tuyển, tuyển sinh, chế độ cho người học. 4. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, các mô hình Ngày Pháp luật trong các tổ bộ môn, các chi đoàn học sinh. III. HÌNH THỨC THỰC HIỆN 1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lồng ghép trong buổi sinh hoạt chào cờ thông qua biểu diễn tiểu phẩm, biểu diễn thời trang, mời báo cáo viên pháp luật, chuyên gia tư vấn tâm lý trao đổi với cán bộ, công chức, viên chức, ban đại diệm CMHS và học sinh, 2. Tổ chức hội thi, trò chơi vận động tìm hiểu về các quy định của pháp luật. 3. Mời các chuyên gia hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên thực hành các thao tác, kỹ năng, nghiệp vụ mục đích tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật. (Ví dụ: Hướng dẫn các thao tác xử lý khi có sự cố cháy; cách phòng, tránh tai nạn thương tích, cách lái xe an toàn,…). 4. Tổ chức định hướng nghề nghiệp cho học sinh, tổ chức trò chơi biểu diễn về ngành nghề, triển lãm các sản phẩm thực tế của học sinh, giao lưu với các người thợ lành nghề, thành đạt. 5. Tuyên dương, nhân rộng điển hình về các tấm gương người tốt việc tốt, giáo viên, nhân viên và học sinh, thực hiện tốt nội quy, quy định của nhà trường. 6. Các hình thức khác: ngoài các hình thức nêu trên, tùy theo tình hình thực tiễn trường Lê Quý Đôn còn phối hợp với Công an Huyện Bù Đăng; xã Đoàn địa phương có thể triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật” năm 2016 bằng các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật. IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN Tuỳ theo điều kiện thực tiễn, các đơn vị tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2016 lồng ghép trong từng tháng, trong đó tập trung cao điểm trong tuần lễ từ ngày 02/11 đến ngày 09/11/2016. STT NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HỆN HÌNH THỨC THỰC HIỆN THỜI GIAN 1 Xây dựng kế hoạch thực hiện Nguyễn Thị Trà Giang Văn bản Ngày 3/11/2016 2 * Triển khai nội dung tuyên truyền trong CB,GV,NV,NLĐ 1.Luật Bảo vệ MT năm 2014, 2.Luật BHXH năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 3. Luật Căn cước công dân năm 2014, Luật Hộ tịch năm 2014, 4. Luật Nghĩa vụ quân sự 2015; 5. Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, 6. Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014, 7. Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi năm 2013, 8. Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi năm 2012; 9. Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 10. Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi năm 2013; 11. Luật Biển Việt Nam năm 2012. Phạm Văn Phú Nguyễn Văn Hè Ban TTPL Các tổ trưởng chuyên môn Phát tài liệu Phổ biến tập trung Ngày 6 /11/2016 3 * Triển khai nội dung tuyên truyền trong học sinh toàn trường: 1.Bộ luật Dân sự; 2.Luật Biển Việt Nam năm 2012; 3.Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và nghị định 46/2016 về xử lí vi phạm GTĐB và đường sắt; 4.Luật Phòng, chống ma túy sửa đổi năm 2008; 5.Luật Hôn nhân và gia đình, 6.Luật Bảo vệ môi trường, 7.Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004. 8.Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; 9.Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành; 10. Các quy định về công tác quản lý, đánh giá xếp loại người học. Ban TTPL Nguyễn Thị Trà Giang Trần Thị Thu Hường Tổ chức cuộc thi hình thức “Rung chuông vàng”. - Sân khấu hóa. - Hái hoa dân chủ. Ngày 17/11/2014 4 Cắt băng rôn tuyên truyền “Ngày pháp luât” nước CHXHCNVN. “Cán bộ, công chức, viên chức, học sinh gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành và thực hiện Hiến pháp và pháp luật”. Chi đoàn giáo viên Treo trước cổng trường Ngày 03/11 9/11/2016 5 Triển khai nội dung tuyên truyền trong CB,GV,NV,NLĐ trên trang Web http://thptlequydon.edu.vn Ban biên tập trang Web. Trà Giang Văn bản Bắt đầu từ ngày 6/10/2016 6 Thực hiện báo cáo theo định kỳ Trà Giang Ngọc Long (VT) Văn bản Ngày 10/10/2016 Ngày 13/11/2016 Trên đây là kế hoạch thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành Giáo dục và Đào tạo của trường THPT Lê Quý Đôn. Yêu cầu BCH Công Đoàn, Ban tuyên truyền phổ biến pháp luật; Đoàn thanh niên, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên người lao động và học sinh trường THPT Lê Quý Đôn nghiêm túc thực hiện. Nơi nhận: - Phòng Chính trị tư tưởng Sở GD-ĐT - Chi bộ trường LQĐ - BCH công đoàn LQĐ - Ban TTPL - LQĐ - Lưu văn thư HIỆU TRƯỞNG Thạc sỹ: Nguyễn Văn Phát

  Ý kiến bạn đọc

VIDEO
Bộ giáo dục và đào tạo
Mas
Vnedu
Phần mềm quản lý
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập48
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm46
  • Hôm nay11,399
  • Tháng hiện tại168,321
  • Tổng lượt truy cập32,021,272
Thời khóa biểu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây