Tổ chức sinh hoạt học tập nội dung “Ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc đối với tỉnh Bình Phước”.

Thứ ba - 01/08/2023 21:42
ĐẢNB BỘ HUYỆN BÙĐĂNG
CHI BỘ TRƯỜNG THPT LÊ QUÝĐÔN
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bù Đăng, ngày 1tháng 08năm 2023
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc là nhân tố thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.  Thực tiễn cách mạng Việt Nam trong 93 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong hai cuộc kháng chiến và 26 năm tái lập tỉnh Bình Phước là hiện thực sinh động khẳng định nội dung sức mạnh đoàn kết các dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là bài học xuyên suốt, là nguyên tắc căn bản trong đường lối cách mạng của Đảng. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Bình Phước đã và đang phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua những khó khăn, thách thức để xây dựng tỉnh Bình Phước phát triển nhanh và bền vững. Tỉnh Bình Phước được biết đến là vùng đất có 41 dân tộc anh em chung sống hòa thuận từ lâu đời, cùng chung sức khai phá, xây dựng và bảo vệ vùng đất truyền thống lịch sử. Trải qua những biến thiên của lịch sử, đã hình thành nên con người Bình Phước hiền hòa, thân thiện, giản dị, nhân nghĩa, bộc trực, mộc mạc, chân thành; luôn yêu thương, khiêm tốn học hỏi, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau trong sinh hoạt cũng như trong lao động, sản xuất và trong chiến đấu.  Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Bình Phước, kế thừa và vận dụng sáng tạo kinh nghiệm hoạt động của các hình thức tổ chức liên minh mặt trận trong kháng chiến, Đảng bộ tỉnh Bình Phước đã xây dựng khối đại đoàn kết trở thành ngọn cờ đầu tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân, các giai cấp, các dân tộc, các chức sắc, tôn giáo… chung sức, chung lòng kháng chiến chống giặc ngoại xâm, giải phóng quê hương khỏi ách thống trị của ngoại xâm và chính quyền tay sai, đóng góp xứng đáng vào hoàn thành sự nghiệp cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân của cả nước.  Từ ngày giải phóng, nhất là qua 26 năm tái lập tỉnh, bằng tinh thần đoàn kết keo sơn giữa các dân tộc anh em, tự lực, tự cường của Đảng bộ và nhân dân Bình Phước có bước phát triển mạnh mẽ, bền vững trên nhiều lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp, thương mại dịch vụ, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, con người…, đang thực sự bước vào một giai đoạn hội nhập và phát triển. Chính vì vậy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc là nhân tố quan trọng thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước nhanh chóng và bền vững.   - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tạo động lực cho tỉnh Bình Phước vượt qua mọi khó khăn, thử thách đạt được mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra. Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc là nội dung quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhận thức được tầm quan trọng đó, bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cấp bộ, ngành Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước đã chủ động, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát; các ngành, các cấp, các địa phương tích cực phối hợp triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, ý thức nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn tỉnh đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nói chung, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI nói riêng. - Phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Bình Phước trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phồn vinh, hạnh phúc là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn cho công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Bình Phước ngang tầm với các tỉnh trong khu vực Đông Nam bộ và cả nước.
Đại đoàn kết dân tộc là yếu tố nội sinh có ý nghĩa quyết định. Đại đoàn kết các dân tộc trước hết là nhằm tạo ra thế và lực để vươn ra bên ngoài; ngược lại, mở cửa, hội nhập quốc tế là nhằm làm cho thế và lực ở trong nước ngày càng tăng thêm.  Qua từng thời kỳ, từng giai đoạn cách mạng, trước những yêu cầu nhiệm vụ khác nhau, tỉnh Bình Phước luôn phát huy tinh thần ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phồn vinh, hạnh phúc của nhân dân tỉnh nhà. Đó là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Bình Phước giai đoạn mới. Đặc biệt, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức các cấp ủy đảng, chính quyền phải có quyết tâm chính trị cao, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, phát huy tinh thần tự lực, tự cường; hành động quyết liệt, trách nhiệm, vừa xem trọng tính toàn diện, nhưng có tập trung dồn sức cho những lĩnh vực then chốt, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, tạo động lực phát triển mới. Phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phồn vinh, hạnh phúc là không sợ hy sinh gian khổ, biến khó khăn, thách thức thành động lực, thành khát vọng vươn lên của hệ thống chính trị, của toàn dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp, nguồn lực nội sinh to lớn, nhanh chóng đưa Bình Phước phát triển nhanh, bền vững, ngang tầm với các tỉnh trong khu vực và cả nước.
 - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phồn vinh, hạnh phúc là cơ sở quan trọng để Đảng bộ và chính quyền tỉnh Bình Phước hoạch định chủ trương, chính sách hội nhập và phát triển. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết, quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, xã hội đã từng bước được phát huy, góp phần tích cực động viên nhân dân tỉnh nhà phấn khởi đẩy mạnh sản xuất, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh…  Mặt khác, trên cơ sở phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phồn vinh, hạnh phúc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã cho Bình Phước những kinh nghiệm quý báu về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; về ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; về phát huy nhân tố con người… đây chính là cơ sở quan trọng để Đảng bộ và chính quyền hoạch định chủ trương, chính sách hội nhập và phát triển, bứt phá trong giai đoạn tới.
* Liên hệ:
Ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc đối với đơn vị trường THPT nói chung và đối với tổ hóa sinh nói riêng”.
- Đối với trường LQĐ: Phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc đó là ý thức cộng đồng, cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường luôn đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau.
- Đối với tổ hóa sinh các thành viên trong tổ luôn đoàn kết, bình đẳng và giúp đỡ lẫn nhau, luôn trên tinh thần xây dựng và phát triển trường ngày một vững mạnh.
- Đối với bản thân luôn công bằng với các thành viên trong tổ phân công nhiệm vụ, phân công chuyên môn hợp lí, không cá nhân vụ lợi. Tận tình với học sinh và với nhân dân.

****************

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

VIDEO
Bộ giáo dục và đào tạo
Mas
Vnedu
Phần mềm quản lý
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập23
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm16
  • Hôm nay171
  • Tháng hiện tại152,164
  • Tổng lượt truy cập32,005,115
Thời khóa biểu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây