PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÍ

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TỔ : ĐỊA LI
 
                                                             Đức Liễu, ngày 10 tháng 9 năm 2015
 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN ĐỊA LÍ
NĂM HỌC 2015 -2016
 
KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10
Cả năm 37 tuần ( 56 tiết)
Học kì I: 19 tuần ( 37 tiết)
Học kì II: 19( tiết)
 
Tuần  Tiết
PPCT
Phần, chủ đề, bài số, tên bài
  Học kì I: Phần một : ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN
Chủ đề 1: BẢN ĐỒÀ
Tuần1 1 Bài 2:Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
2 Bài 3:  Sử dụng  bản đồ trọng học tập và đời sống
Tuần 2 3 Bài 4:  Thực hành: Xác định Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
 Chủ đề  2:   VŨ TRỤ, HỆ QUẢ CÁC CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT
4 Bài 5: Vũ Trụ, Hệ Mặt Trời  và Trái Đất. Hệ quả chuyển động tự quay của Trái Đất
Tuần 5 Bài 5: : Vũ Trụ, Hệ Mặt Trời  và Trái Đất. Hệ quả chuyển động tự quay của Trái Đất ( tiếp theo)
6 Bài 6: Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất
Tuần Chủ đề 3:cẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐÂT, THẠCH QUYỂN
7 Bài 7: Cấu trúc của Trái Đất, Thạch Quyển, Thuyết kiến tạo mảng
8 Bài 8:Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
Tuần 9 Bài: 9 Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
10 Bài 9: Tác động của ngọai lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
Tuần 6 11 Bài 10 : Thực hành: NHận xét về sự phân boos các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi tre trên bản đồ
Chủ đề 4: KHÍ QUYỂN
12 Bài 11:KHí quyển sự phân bố nhiệt độ khoong khí trên Trái Đất
Tuần 7 13 Ôn tập: Kiểm tra 45 Phút
14 Kiểm tra 45 Phút
Tuần 8 15 Bài 12:  Sự phân bố khí áp, một số loại giáo chính
16 Bài 13:Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa
Tuần 9 17 Bài 14 :Thực hành. Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu
Chủ đề 5: THỦY QUYỂN
18 Bài 15: Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nướ sông. Một số sông lớn trên thế giới
Tuần 10 19 Bài 16: Sóng , Thủy triều và dòng biển
  Chủ đề 6: THỔ NHƯỠNG QUYỂN VÀ SINH QUYỂN
20 Bài 17:ThỔ nhưỡng quyển. Các nhân tố ảnh hưởng đến thổ nhưỡng
Tuần 11 21 Bài 18:Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố sinh vật
22 Bài 19: Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái Đấtt
Tuần 12 Chủ đề 7:MỘT SỐ QUY LUẬT CHỦ YẾU CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ
23 Bài 20: Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh cua rlowps vỏ địa lí
24 Bài 21:Q uy luật địa đới và quy luật phi dịa đới
  Phần II: ĐỊA LÍ KINH TẾ XÃ HỘI
Chủ đề 8:ĐỊA LÍ DÂN CƯ
Tuần 13 25 Bài 22: Dân số và sự gia tưng dân số
26 Bài 23:Cơ cấu dân số
Tuần 14 27 Bài 24:Phân bố dân cư, các loại hình quần cư
28 Bài 25: Thực hanhfPhaan tích bản đồ dân cư thế giới
Tuần 15 Chủ đề 9 : CƠ CẤU KINH TẾÁ
29 Bài 26: Cơ cấu kinh tế
Chủ đề 10: ĐỊA LÍ NÔNG NGHIỆP
30 Bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phan bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ xhwsc lãnh thổ nông nghiệp
Tuần 16 31 Bài 28: Địa lí ngành trồng trọt
32 Bài 29: Địa lí ngành chăn nuôi
Tuần 17 33 Bài 30: Thực hành: Vẽ phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia
34 Ôn  Tập chuẩn bị cho học kì I
Tuần 18 35 Ôn  Tập chuẩn bị cho học kì I
36 Ôn  Tập chuẩn bị cho học kì I
Tuần 19 37 KiỂM tra học kì I
  Học kì II: Chủ đề 11ĐỊA LÍ CÔNG NGHIỆP
Tuần 20 39 Bài 31:  Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp
Tuần 21 40  Bài 32: Địa lí ngành công nghiệp
Tuần 22 41 Baøi 32: : Địa lí ngành công nghiệp
Tuần 23 42 Bài 33: Một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiêp
Tuần 24 43 Bài 34: Thực hành: vẽ biểu đồ tình hình sản xuát một số sản phảm công nghiệp tren thé giới
Tuần 25 44 Ôn tập chuẩn bị kiểm tra 45 phút
Tuần 26 45 Kiểm tra 45 phút
  Chủ đề 12: ĐỊA LÍ NGÀNH DỊCH VỤÏ
Tuần 27 46  Bài 35: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố ngành dịch vụï
Tuần 28 47 Bài 36: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố ngành giao thông vận tải
Tuần 29 48 Bài 37: Địa lí ngành giao thông vận tải
Tuần 30 49 Bài 38: Thực hành: Viết báo cáo ngắn gọn về kênh đào Xuyê và Pa na ma
Tuần 31 50 Rèn luyện kỹ năng
Tuần 32 51 Bài 40: Địa lí ngành thương mại
  Chủ đề 13 MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tuần 33 52 Bài 41: Moi trường và tài nguyên thiên nhiên
Tuần 34 53 Bài 42: Môi tr ường và sự phát triển bền vững
Tuần 35 54 Ôn  Tập chuẩn bị cho học kì II
Tuần 36 55 Ôn  Tập chuẩn bị cho học kì II
Tuần 37 56 Kiểm tra học kì II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11
Caû naêm 37 tuaàn (37 tieát)
Hoïc kì I: 19 tuaàn ( 19 tieát)
Hoïc kì II:  18 tuaàn : (18 tieát)
 
 
Tuần Tiết
pptt
Phần, chủ đề, bài số, tên bài
  Học kì I
A. KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ XÃ HỘI THẾ GIỚI
Tuần 1 Chuđề 1:SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA CÁC NHÓM NƯỚC
1 Bài 1:Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế xã hội cảu các hóm nước.Cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại
Tuần 2 Chủ đề 2 XU HƯỚNG TOÀN CẦU HÓA, KHU VỰC HÓA
2 Bài 2:  xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóakinh tế
  Chủ đề 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ MANG TÍNH TOÀN CẦU
Tuần 3 3 Bài 3 :  Một số vấn đề mang tính toàn cầu
Tuần 4 4 Bài 4 :Thực hành: Tìm hiểu những thử thách  của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển
Tuần 5 Chủ đề 4: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC
5  Nội dung1: Bài 5 tieát 1: Một số vấn đề của Châu Phi
Tuần 6 6 Nội dung2: Bài 5 tieát  2: Một số vấn đề của  Mỹ La Tinh
Tuần 7 7 Nội dung3: Bài 5 tieát  3: Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á
Tuần 8 8 Kiểm tra 45 phút
Tuần 9 B.ỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA
                          Chủ đề 1: HOA KÌ
9 Bài 6: Hoa Kì tiết 1: tự nhiên và dân cư
Tuần 10 10 Bài 6:  Hoa kì tiết 2: Kinh tếá
Tuần 11 11 Bài  6: Koa kì tiết 3: Thực hành tìm hiểu sự phân hóa lãnh thổ sản xuât Hoa Kì
Tuần 12 Chủ đề: 2; LIÊN MINH CHÂU ÂU ( EU)
12 Bài 7: Liên minh  Châu Âu tiết 1: EU liêminh khu vực lớn nhất thế giớii
Tuần 13 13 Bài 7: Liên minh  Châu Âu tiết  2EU hợp tác liên kết cùng có lợi
Tuần 14 14 Bài 7: Liên minh  Châu Âu tiết 3: Thực hành tìm hiểu về liêminh Châu Âu
Tuần 15 Chủ đề 3: LIÊN BANG NGA
15 Bài 8:Liên Bang Nga tiết 1 Tự nhiên dân cư và xã hội
Tuần 17 16 Bài 8: Liên Bang Nga tiết 2 Kinh tế
Tuần 18 17 Ôn  Tập chuẩn bị cho học kì I
Tuần 19 18 Ôn  Tập chuẩn bị cho học kì I
Tuần 20 19 Kiểm tra học kì I
Tuần 21 21 Bài 8: Liên Bang Nga tiết 3: Thực hành tìm hiểu sự thay đổi phân bố nông nghiệp của Liên Bang Nga
Tuần 22 Chủ đề 4: NHẬT BẢN
22 Bài 9: NhẬt Bản tiết 1: Tự nhiên , dan cư, tình hình phát triển kinh tế
Tuần 23 23 Bài 9: NhẬt Bản tiết 2: Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế
Tuần 24 24 Bài 9: NhẬt Bản tiết 3:; Thực hành tìm hiểu hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản
Tuần 25 Chủ đề 5:TRUNG QUỐC
25 Bài 10:Trung Quốc tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội
Tuần 26 26 Bài 10: Trung Quốc tiết 2: Knh tế
Tuần 27 27 Ôn tập kiểm tra 45 phút
Tuần 28 28 Kiểm tra 45 phút
Tuần 29 29 Bài 10: Trung Quốc tiết 3: Thực hành tìm hiểu về sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc
Tuần 30 Chủ đề 6: ĐÔNG NAM Á
30 Bài 11:Đông Nam Á tiết 1: Tự nhiên, đan cư và xã hội
Tuần 31 31 Bài 11: Đông Nam Á tiết 2: Kinh tế
Tuần 32 32 Bài 11: Đông Nam Á tiết 3: Hiệp hội các nướcđÔNG Nam Á ( ASEAN)
Tuần 33 33 Bài 11: Ñoâng Nam AÙ, tieát 4: Thực hành tìm hiểu hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam ÁÙ
Tuần 34 Chủ đề 7: Ô- XTRAY- LI A
34 Bài 12 :Ô –x tray – li –a tiết 2: thực hành tìm hiểu về dân cư OOxtrâylia
Tuần 35 35 Ôn  Tập chuẩn bị cho học kì II
Tuần 36 36 Ôn  Tập chuẩn bị cho học kì II
Tuần 37 37 Kiểm tra học kì II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12
Caû naêm 37 tuaàn (55 tieát)
Hoïc kì I: 19 tuaàn ( 19 tieát)
Hoïc kì II:  18 tuaàn : (36 tieát)
 
 
Tuần Tieát PPCT Phần, chủ đề, bài số, tên bài
    HỌC KÌ I: ĐỊA LÍ VIỆT NAM
Tuần 1   Chủ đề 1: VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP
1 Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập
Tuần 2 Chủ đề 2; ĐỊA LÍ TỰIÊN
Nội dung 1:VỊ TRÍ ĐỊA LÍ PHẠM VI LÃNH THỔ
2 Bài 2: Vị trí địa lí phạm vi lãnh thổ
Tuần 3 3 Bài  3 :Thực hành: Cẽ lược đồ Việt Nam
Tuần 4 Nội dung 3;ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TỰ NHIÊN
4 Bài 6: Đất nước nhiều đồi núi
Tuần 5 5 Bài 7: Đất nước nhiều đồi núi
Tuần 6 6 Kiểm tra 45 phút
Tuần 7 7 Bài 8: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển
Tuần 8 8 Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
Tuần 9 9 Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
Tuần 10 10 Bài 11:Thiên nhiên phân hóa đa dạng
Tuần 11 11 Bài 12: Thiên nhiên phân hóa đa dạng
Tuần 12 12 Rèn luyện kỹ năng
Tuần 13 13 Bài 13 : Thực hành đọc bản đồ địa hình điền vào lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi
Tuần 14 Nội dun 4: VẤN ĐỀ SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN
14 Bài 14: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
Tuần 15 15 Bài 15:Bảo vệ môi trường và phòn chống thiên tai
  :Chủ ddeef3: ĐỊA LÍ DAN CƯ
Tuần 16 16 Nội dung1:Bài 16:Đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta
Tuần 17 17 Ôn  Tập chuẩn bị cho học kì I
Tuần 18 18 Ôn  Tập chuẩn bị cho học kì I
Tuần 19 19 Kiểm tra học kì I
Tuần 20 Chủ đề 3: ĐỊA LÍ DÂN CƯ
20 Nội dung2 Bài 17: Lao động và việc làm
21 Nội dung3 Bài 18: Đô Thị Hóa
Tuần 21 22 Bài 19:Thực hành: vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng
Chủ đè 4; ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH KINH TẾ
23  Nội dung 1: Bài 20 chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Tuần 22 Nội dung 2:MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP
24 Bài 21: Đặc điểm nền nông nghiệp nhiệt đới
25 Bài 22 Vấn đề phát triển nông nghiệp
Tuần 23 26 Bài: 23 Thực hành phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt
27 Bài 24: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp
Tuần 24 28 Bài 25: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
Nội dung 3 :MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP
29 Bài 26 :Cơ cấu ngành công nghiệp
Tuần 25 30 Bài 26 : Cơ cấu ngành công nghiệp
31 Bài 7: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm
Tuần 26 32  Bài28 : Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp
33 Bài 29 Thực hành : Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự dịch chuyển cơ cấu công nghiệp
Tuần 27 34 Ôn Tập kiểm tra 45 phút
35 Kiểm tra viết 45 phút
Tuần 28 Nội dung 4MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ
36 Bài 30:Vấn dề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin lien lạc
37 Bài 31:Vấn đề phát triweenr thương mại và dịch vụ
Tuần 29 Chủ ddeef5; ĐỊA LÍ CÁC VÙNG KINH TẾ
38 Nội dung 1: Vấn đề khai thác thế mạnh vùng Trung du miền Bắc Bộ
39 Nội dung 2: Bài 33: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu theo ngành ở đồng bằng song Hồng
Tuần 30 40 Nội dung 3: Bài 35: Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Bắc Trung Bộ
41 Nội dung 4: Bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộä
Tuần 31 42 Nội dung 5: Bài 37: Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Tây Nguyên
43 Bài 38: Thực hành so sánh cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên và TRung du miền núi Bắc Bộ
Tun 32 44 Nội dung 6: Bài 39:Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ
45 Bài 40:Thực hành : Tìm hiểu phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ
Tuần 33 46 Nội dung 7: Bài i 41 : Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở đồng bằng Ssoong Cửu Long
47 Nội dung 8: Bài 42:Vấn Đề phát triển kinh tế, quốc phòng ở Birnt Đông , các đảo và quần đảo
Tuần 34 48 Nội dung 9: Bài 43:Các vùng kinh tế trọng điểm
49 Bài 44: Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố
Tuần 35 50 Bài 44: Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố
51 Bài 45: Rèn luyện kỹ năng
Tuần 36 52 Ôn  Tập chuẩn bị cho học kì II
53 Ôn  Tập chuẩn bị cho học kì II
Tuần 37 54 Ôn  Tập chuẩn bị cho học kì II
55 Kiểm tra học kì II
 
Duyệt của BGH                                                                     Tổ Trưởng
 
 
                                                                                                
 
                                                                                             Phạm Lan Giang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 

  Ý kiến bạn đọc

VIDEO
Bộ giáo dục và đào tạo
Mas
Vnedu
Phần mềm quản lý
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập383
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm382
  • Hôm nay38,092
  • Tháng hiện tại325,381
  • Tổng lượt truy cập8,181,938
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây