PPCT MÔN VẬT LÍ NĂM HỌC 2015-2016

PPCT LÝ 10 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN ( KỂ CẢ TỰ CHỌN)
Tuần Tiết TÊN BÀI DẠY GHI CHÚ
 
1
 
1
Chương I: Động học chất điểm
Chuyển động cơ
Bài tập 9 trang 11 SGK: không yêu cầu HS phải làm
2 Chuyển động thẳng đều  
TC 1 Chuyển động thẳng đều  
2 3 Chuyển động thẳng biến đổi đều ( T1) Mục II.3: Công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng NDĐ: chỉ cần nêu công thức (3.3) và kết luận.
4 Chuyển động thẳng biến đổi đều (T2)
TC2 Chuyển động thẳng biến đổi đều  
3 TC3 Chuyển động thẳng biến đổi đều  
5 Bài tập  
6 Sự rơi tự do ( T1)  
4
 
7 Sự rơi tự do ( T2).  
TC4 Sự rơi tự do  
8 Chuyển động tròn đều ( T1) Mục III.1: Hướng của vec tơ gia tốc: chỉ cần nêu kết luận về  hướng của vec tơ gia tốc.
Bài tập 12 trang 34 SGK: không yêu cầu HS phải làm
 5
 
9 Chuyển động tròn đều ( T2)  
TC 5 Chuyển động tròn đều  
10 Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc  
6 TC6 Công thức cộng vận tốc  
11 Bài tập  
12 Sai số của phép đo các đại lượng vật lí  
7 TC7 Làm đề TNKQ  
13, 14 Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do  
8 15 Kiểm tra 1 tiết  
Chương II: Động học chất điểm
16 Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của một chất điểm Bài tập 9 trang 58 SGK: không yêu cầu HS phải làm
TC8 Tổng hợp và phân tích lực  
9 17 Định luật I và định luật II Niu ton  
18 Định luật III Niu ton  
TC9 Ba định luật Niu- tơn  
10 19 Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn  
TC 10 Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn  
20 Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc  
11
 
       21 Lực ma sát Mục II. Lực ma sát lăn và mục III. Lực ma sát nghỉ: đọc thêm.
Câu hỏi 3 trang 78 SGK: không yêu cầu HS phải làm
Bài tập 5 trang 78 và bài tập tập 8 trang 79 SGK: không yêu cầu HS phải làm
Tích hợp bộ phận về BĐKH+GDBVMT
TC11 PP giải 1 số bài toán về lực ma sát  
22 Lực hướng tâm Mục II. Chuyển động li tâm: đọc thêm.
Câu hỏi 3 trang 82 SGK: không yêu cầu HS phải trả lời
Bài tập 4 trang 82 và bài tập 7 trang 83 SGK: không yêu cầu HS phải làm
12 TC12 Lực hướng tâm  
23 Bài tập  
24 Bài toán về chuyển động ném ngang  
13      TC13 Bài toán về chuyển động ném ngang  
25, 26 Thực hành: Đo hệ số ma sát  
14 Chương III: Cân bằng và chuyển động của vật rắn  
TC14 Làm đề ôn tập chương  
27,28 Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và ba lực không song song  
15 TC15 Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và ba lực không song song  
29 Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Mô men lực  
30 Quy tắc hợp lực song song cùng chiều Mục I.1. Thí nghiệm : không dạy
Bài tập 5 trang 106 SGK: không yêu cầu HS phải làm
16 TC16 Quy tắc hợp lực song song cùng chiều  
31 Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế Tích hợp bộ phận về BĐKH+GDBVMT
32 Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định Mục II.3. Mức quán tính trong chuyển động quay : đọc thêm
Câu hỏi 4 trang 114 SGK: không yêu cầu HS phải trả lời
Bài tập 10 trang 115 SGK: không yêu cầu HS phải làm
17&
18
TC17 Chuyển động tịnh tiến của vật rắn  
33 Ngẫu lực  
TC18 Ngẫu lực  
34 Bài tập  
 
35 Ôn tập  
Linh động Ôn tập trước kiểm tra HKI  
19
 
Linh động Ôn tập trước kiểm tra HKI  
TC19 Ôn tập trước kiểm tra HKI  
36 KTHKI  
20 Chương V: Các định luật bảo toàn
37 Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng Liên hệ về BĐKH+GDBVMT
38 Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng  
TC 20 Định luật bảo toàn động lượng  
21
 
39 Công  - Công suất Liên hệ BĐKH+GDBVMT
40 Công  - Công suất  
TC21 Công  - Công suất  
22
 
41 Bài tập  
42 Động năng Mục II. Công thức tính động năng: chỉ cần nêu công thức và kết luận
TC22 Động năng  
 
23 43 Thế năng Mục I.3. Liên hệ giữa biến thiên thế năng và công: đọc thêm
Liên hệ BĐKH
Thếnăngtrọngtrường:GDBVMT
     44 Thế năng
TC 23 Thế năng  
24
&
25
45 Cơ năng Mục I.2. Sự bảo toàn cơ  năng của một vật chuyển động trong trọng trường: chỉ cần nêu công thức ( 27.5) và kết luận
Liên hệ BĐKH+GDBVMT
TC24  Định luật bảo toàn cơ năng  
46 Bài tập  
TC 25 Làm đề ôn tập chương  
 
       47
Chương V: Chất khí
Cấu tạo chất – Thuyết động học phân tử chất khí
Tích hợp bộ phận về BĐKH+GDBVMT
48 Quá trình đẳng nhiệt – Định luật Bôilơ- Mariôt  
26
&
27
&
28
49 Quá trình đẳng tích – Định luật Sac - lơ  
TC26 Các định luật của chất khí  
50 Phương trình trạng thái KLT  
51 Phương trình trạng thái KLT  
TC 27 Phương trình trạng thái KLT  
  52 Bài tập  
  TC28 Làm đề ôn tập chương  
  53 Kiểm tra 1 tiết  
28
&
29
&
30
 
Chương VI: Cơ sơ nhiệt động lực học
54 Nội năng – Sự biến thiên nội năng Liên hệ về BĐKH+GDBVMT
55 Các nguyên lý của NĐLH Mục II.1. Quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch: đọc thêm
56 Các nguyên lý của NĐLH Liên hệ BĐKH+GDBVMT
TC29 Các nguyên lý của NĐLH  
57 Bài tập  
30
&
31
Chương VII: Chất rắn và chất lỏng – Sự chuyển thể
 
58 Chất rắn kết tinh – Chất rắn vô định hình Liên hệ BĐKH+GDBVMT
59 Sự nở vì nhiệt của vật rắn  
TC30 Sự nở vì nhiệt của vật rắn  
60 Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng Hiện tượng mao dẫn:GDBVMT
32
&
33
&
34
&
35
&
36
61 Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng
TC31 Hiện tượng căng bề mặt chất lỏng  
62 Bài tập  
63,64 Sự chuyển thể của các chất Tích hợp bộ phận về BĐKH
+GDBVMT
65 Bài tập  
  66 Độ ẩm không khí Tích hợp bộ phận về BĐKH +GDBVMT
  TC32, 33,34, 35 Ôn tập chương  
  67 Bài tập  
68,69 Thực hành: Đo hệ số căng bề mặt của chất lỏng  
70 Kiểm tra HKII  
     
         
PPCT LÝ 11 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN ( KỂ CẢ TỰ CHỌN)
Tuần Tiết TÊN BÀI DẠY GHI CHÚ
 
1
 
1
Chương I: Điện tích- điện trường
Điện tích. Định luật Cu-lông
Tích hợp bộ phận bảo vệ môi trường và giáo dục biến đổi khí hậu ( sự hình thành tầng điện li, tác dụng của tầng điện li, mối quan hệ của tầng điện li đối với sự BĐKH Trái Đất)
2 Thuyết electron. Định luật bảo toàn điện tích  
TC 1 Định luật Culong  
2 3 Bài tập  
4 Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện(T1) Điện trường:GDBVMT
TC 2 Điện trường. Cường độ điện trường  
3 5 Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện(T2)  
TC3 Điện trường.Cường độ điện trường  
6 Bài tập  
4
 
7 Công của lực điện trường. Bài tập 8 trang 25 SGK: Không yêu cầu HS phải làm.
8 Điện thế. Hiệu điện thế Tích hợp bộ phận  BĐKH về: ứng dụng hiện tượng tĩnh điện vào việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tìm hiểu thiết bị lọc bụi tĩnh điện được sử dụng trong các nhà máy
TC 4 Công của lực điện trường.Điện thế- hiệu điện thế  
5
&
6
9 Tụ điện Công thức năng lượng điện trường  trong mục II.4. Năng lượng tụ điện: Đọc thêm.
 Bài tập 8 trang 33 SGK: Không yêu cầu HS phải làm.
TC 5 Tụ điện  
10 Bài tập  
    TC6 Rèn luyện kỹ năng giải đề TNKQ  
 
        11
Chương II:Dòng điện không đổi
Dòng điện không đổi
 
 
 
12
Dòng điện không đổi Mục V. Pin và acquy: Đọc thêm.
7 13 Bài tập  
14 Điện năng . Công suất điện. Tích hợp bộ phận: tìm hiểu các phương án làm giảm công suất  hao phí, tiết kiệm điện năng tiêu thụ nhằm sử dụng  tiết kiệm năng lượng và  hiệu quả giảm thiểu sự ảnh hưởng đến môi trường.
  TC7 Điện năng. Công suất điện  
8 15 Điện năng . Công suất điện.  
TC 8 Điện năng. Công suất điện  
16 Bài tập  
9 17 Định luật Ôm đối với toàn mạch Mục I. Thí nghiệm: Không dạy.
Mục II. Định luật Ôm đối với toàn mạch: Chỉ cần nêu công thức (9.5) và kết luận.
TC 9 Định luật Ôm đối với toàn mạch  
18 Bài tập  
10 19 Đoạn mạch chứa nguồn điện. Ghép các nguồn điện thành bộ. Mục I. Đoạn mạch chứa nguồn điện (nguồn phát điện) và mục II.3. Bộ nguồn hỗn hợp đối xứng: Không dạy.
20 Bài tập  
TC 10 Ghép các nguồn điện thành bộ.  
11
&
12
 
21
Bài tập  
22, 23 Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hoá  
TC 11 PP giải 1 số bài toán về toàn mạch  
TC12 PP giải 1 số bài toán về toàn mạch  
24 Kiểm tra 1 tiết  
13  
25
Chương III:Dòng điện trong các môi trường
Dòng điện trong kim loại
Bài tập 7, bài tập 8 trang 78 SGK: Không yêu cầu HS phải làm.
26 Dòng điện trong chất điện phân Mục I. Thuyết điện li: Không dạy vì đã học ở môn Hóa học. Câu hỏi 1 trang 85 SGK: Không yêu cầu HS phải trả lời. Bài tập 10 trang 85 SGK: Không yêu cầu HS phải làm.
TC 13 Dòng điện trong các môi trường  
14 27 Dòng điện trong chất điện phân  
TC14 Dòng điện trong các môi trường  
28 Bài tập  
15 29 Bài tập  
30 Dòng điện trong chất khí Tích hợp bộ phận: Tìm hiểu ảnh hưởng của khí hậu đến sự tạo thành dòng điện trong chất khí, cách ứng phó với dòng điện trong chất khí; Mục III.3. Hiện tượng nhân số hạt tải điện trong chất khí trong quá trình dẫn điện không tự lực: Không dạy.
 Mục IV. Quá trình dẫn điện tự lực trong chất khí và điều kiện để tạo ra quá trình dẫn điện tự lực: Chỉ cần nêu được khái niệm sơ lược về quá trình phóng điện tự lực.
 Câu hỏi 2 trang 93 SGK: Không yêu cầu HS phải trả lời.
 Bài tập 9 trang 93 SGK: Không yêu cầu HS phải làm.
TC15 Rèn luyện kỹ năng giải đề TNKQ  
16 31 Dòng điện trong chất khí tìm hiếu ảnh hưởng của hồ quang điện đến môi trường
 
32 Dòng điện trong chất bán dẫn Mục V. Tranzito lưỡng cực p-n-p. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động: Đọc thêm.
  Câu hỏi 5 trang 106 SGK: Không yêu cầu HS phải trả lời.
  Bài tập 7 trang 106 SGK: Không yêu cầu HS phải làm.
TC 16 Rèn luyện kỹ năng giải đề TNKQ  
17 33 Dòng điện trong chất bán dẫn  
34 Bài tập  
TC  17 Rèn luyện kỹ năng giải đề TNKQ  
18 35,36 Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điốt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito  Phần B. Khảo sát đặc tính khuếch đại của tranzito: Không dạy.
 Bài 4,5,6 trang 114 SGK: Không yêu cầu HS phải làm.
TC  18 Rèn luyện kỹ năng giải đề TNKQ  
19
&
20
 
TC 19 Rèn luyện kỹ năng giải đề TNKQ  
37 Kiểm tra học kì I  
 
38
Chương IV:Từ trường
Từ trường
Tích hợp bộ phận: Tìm hiểu sự ảnh hưởng của từ trường ngoài đến từ trường Trái Đất; tìm hiểu về bão từ
Mục V. Từ trường Trái Đất: Đọc thêm.
20 39 Lực từ. Cảm ứng từ.  
TC 20 Lực từ. Cảm ứng từ.  
21
&
22
&
23
40 Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt.  
TC 21 Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt.  
 
41
Bài tập  
42 Lực Lorenxơ Liên hệ ảnh hưởng của từ trường lên sinh vật ( động thực vật và con người)
Mục I.2 Xác định lực Lo-ren-xơ: Chỉ cần nêu kết luận và công thức (22.3).
  Mục II. Chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đều: Đọc thêm.
TC22 Lực Lorenxơ  
      43 Bài tập  
44 Chương V: Cảm ứng điện từ
Từ thông. Cảm ứng điện từ
 
45 Từ thông. Cảm ứng điện từ  
TC23 Từ thông. Suất điện động cảm ứng  
24
&
25
     
46 Bài tập  
47 Suất điện động cảm ứng  Mục I.2. Định luật Fa-ra-đây: Chỉ cần nêu công thức (24.3), (24.4) và kết luận.
  Bài tập 6 trang 152 SGK: Không yêu cầu HS phải làm.
48 Tự cảm Công thức (25.4) của mục III.2. Năng lượng từ trường của ống dây tự cảm: Không dạy.
 Bài tập 8 trang 157 SGK: Không yêu cầu HS phải làm.
TC  24 Suất điện động cảm ứng  
 49 Bài tập  
TC 25 Tự cảm  
26 50 Kiểm tra 1 tiết  
 
 
 
       51
PHẦN 2: QUANG HÌNH HỌC
Chương VI:Khúc xạ ánh sáng
Khúc xạ ánh sáng
Liên hệ: tìm hiếu tác dụng của ánh sang Măt Trời đối với Trái Đất; tìm hiểu ánh sang khúc xạ qua tấng ôzôn và tác dụng của tầng ôzôn. 
TC 26 Khúc xạ ánh sáng  
27
&
28
52 Bài tập  
53 Phản xạ toàn phần  
54 Bài tập  
TC 27 Phản xạ toàn phần  
 
       55
Chương VII. Mắt. Các dụng cụ quang học
Lăng kính
Mục III. Các công thức lăng kính: Đọc them
TC 28 Lăng kính  
29
&
30
56 Bài tập  
57 Thấu kính mỏng  
58 Thấu kính mỏng  
TC 29 Thấu kính mỏng  
TC 30 Thấu kính mỏng  
59 Bài tập  
31
&
32
 
60 Bài tập  
61 Mắt Liên hệ: tác hại của tia tử ngoại tới mắt; tìm hiếu tác dụng của tầng ozôn đến việc ngăn cản tia tử ngoại từ Mặt Trời đến Trái Đất
62 Mắt  
TC 31 Mắt  
63 Bài tập  
TC 32 Rèn luyện kỹ năng giải đề TNKQ  
33 64 Kính lúp  
65 Kính hiển vi  
TC 33 Kính lúp  
34
&
35
&
36
&
37
66 Kính thiên văn  
67 Bài tập  
TC 34 Kính hiển vi  
TC 35 Kính thiên văn  
68,69 Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì  
  Linh hoạt    
  70 Thi học kỳ II  
 PPCT LÝ 12 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN ( KỂ CẢ TỰ CHỌN)
Tuần Tiết TÊN BÀI DẠY GHI CHÚ
 
1
 
1, 2
Chương I. DAO ĐỘNG CƠ
Dao động điều hòa
 
Tiết 1 hết mục II
TC 1 Dao động điều hòa  
2 TC 2 Dao động điều hòa  
3 Bài tập  
4 Con lắc lò xo Mục III. Chỉ cần khảo sát định tính
3 TC3 Con lắc lò xo  
5 Con lắc đơn                   
6 Bài tập  
4
 
TC 4 Con lắc đơn  
7 Dao động tắt dần. Dao động cưởng bức  
8 Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số - Phương pháp giãn đồ Fre-nen  
5
&
6
TC 5 Tổng hợp dao động  
9 Bài tập  
TC6 Rèn luyện kỹ năng giải đề TNKQ  
10, 11 Thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn  
 
12
Chương II. SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM
Sóng cơ và sự truyền sóng cơ
 
Tiết 13 hết mục I
7 TC 7 Sóng cơ và sự truyền sóng cơ  
13,14 Giao thoa sóng Mục II. Chỉ cần nêu các công thức 8.2, 8.3 và kết luận
8 15 Bài tập  
TC 8 Giao thoa sóng  
16 Sóng dừng  
9 TC 9 Sóng dừng  
17 Đặc trưng vật lí của âm  
18 Đặc trưng sinh lí của âm  
10 19 Bài tập  
TC 10 Rèn luyện kỹ năng giải đề TNKQ  
20 Kiểm tra 1 tiết  
11
&
12
&
13
 
21
Chương III. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
Đại cương về dòng điện xoay chiều
Mục III. Chỉ cần nêu công thức 12.9 và kết luận
22, 23 Các mạch điện xoay chiều
 
Tiết 22 hết mục II.
(Trong cả bài chỉ cần nêu các công thức liên quan đến các kết luận và kết luận).
TC 11 Đại cương về dòng điện xoai chiều  
24 Bài tập  
25 Mạch có R,L,C mắc nối tiếp  
26 Công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất Mục I.1. Chỉ cần đưa ra công thức 15.1
TC12 Bài tập về các loại đoạn mạch điện xoay chiều  
TC 13 Bài tập về các loại đoạn mạch điện xoay chiều  
14 27 Bài tập
 
 
TC  14 Bài tập về các loại đoạn mạch điện xoay chiều  
28 Truyền tải điện năng. Máy biến áp  
15 29 Máy phát điện xoay chiều
 
 
TC  15 Bài tập về các loại đoạn mạch điện xoay chiều  
30 Động cơ không đồng bộ Mục II.2 Không dạy
16 31 Bài tập Mục II. Không dạy
32 Bài tập  
TC 16 Công suất tiêu thụ của đoạn mạch điện xoay chiều  
17 33, 34 Thực hành: Khảo sát đoạn mạch xoay chiều RLC  
TC  17 Rèn luyện kỹ năng giải đề TNKQ  
18
&
19
35 Thi học kì I  
 
36
Chương IV. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ
Mạch dao động
 
37 Bài tập  
TC19 Mạch dao động  
20 38 Điện từ trường Liên hệ ảnh hưởng của điện từ trường với sự sống: động vật, thực vật và con người( các nguồn bức xạ điện từ trường quá mức cho phép): hoặc lồng ghép vào tiết 39
Mục I.2.a và mục II.2. Không dạy
39 Sóng điện từ  
TC 20 Bài tập về mạch dao động điện từ. Sóng điện từ  
21
&
22
&
23
40 Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến  
 
41
Chương V.  SÓNG ÁNH SÁNG
Tán sắc ánh sáng
Liên hệ ánh sáng và sự nhìn, GDBVMT về ô nhiễm ánh sáng
TC21 Tán sắc ánh sáng  
TC22 Tán sắc ánh sáng  
42 Giao thoa ánh sáng  
43 Bài tập  
44 Các loại quang phổ  
TC 23 Giao thoa ánh sáng  
45 Tia hồng ngoại và tia tử ngoại Liên hệ tránh sự chiếu xạ thời gian dài của các tia tử ngoại , tia X+ GDBVMT: tầng ô zôn, hiệu ứng nhà kính
24
&
25
TC  24 Giao thoa ánh sáng  
46 Tia X  
47, 48 Thực hành: Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa  
49 Bài tập  
TC 25 Rèn luyện kỹ năng giải đề TNKQ  
26 50 Kiểm tra 1 tiết (trắc nghiệm)  
 
51
Chương VI. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng
 
TC 26 Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng  
27
&
28
52 Bài tập  
53 Hiện tượng quang điện trong  
54 Hiện tượng quang - Phát quang  
55 Mẫu nguyên tử Bo  
TC 27 Mẫu nguyên tử Bo.  
TC 28 Mẫu nguyên tử Bo.  
29 56 Bài tập  
57 Sơ lược về LAZE (kiểm tra 15’) Mục I.2 và mục I.3. Không dạy
TC 29 Rèn luyện kỹ năng giải đề TNKQ  
30  
58
Chương VII. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ
Tính chất và cấu tạo hạt nhân
 
59 Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân Tiết 59 hết mục II
Liên hệ nguồn năng lượng hạt nhân và GDBVMT: sản xuất điện nguyên tử, ô nhiễm phóng xạ
TC 30 Cấu tạo hạt nhân  
31
32
60 Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân  
61, 62 Phóng xạ Tiết 61 hết mục I
Mục II.2. Chỉ cần nêu công thức 37.6 và kết luận
TC 31,32 Năng lượng hạt nhân. Phản ứng hạt nhân  
63 Bài tập  
33
&
34
&
35
&
36,37
TC33,34 Phóng xạ  
TC35,36 Rèn luyện kỹ năng giải đề TNKQ  
64 Bài tập  
65 Phản ứng phân hạch  
66 Phản ứng nhiệt hạch Mục III. Không dạy
67 Ôn tập  
68 Ôn tập  
  69 Ôn tập  
  70 Thi HKII  
 
 
 
 
 

  Ý kiến bạn đọc

VIDEO
Bộ giáo dục và đào tạo
Mas
Vnedu
Phần mềm quản lý
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập46
  • Thành viên online1
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm43
  • Hôm nay18,790
  • Tháng hiện tại407,002
  • Tổng lượt truy cập8,263,559
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây