Kế hoạch "Học sinh 3 tốt" năm học 2022-2023

Thứ hai - 26/09/2022 13:29

          HUYỆN ĐOÀN BÙ ĐĂNG                                                              ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
                             ***                                                                        Bù Đăng, ngày 18  tháng 9 năm 2022
                   Số: 03 - KH/ĐTN
 KẾ HOẠCH
Tổ chức thực hiện phong trào “Học sinh 3 tốt” trong học sinh
Năm học 2022 – 2023
 
           Căn cứ Quyết định số 142-QĐ/TWĐTN-TNTH ngày 19/11/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc ban hành Quy chế danh hiệu “Học sinh 3 tốt” giai đoạn 2018 - 2022; căn cứ Hướng dẫn số 18-HD/TWĐTN-TNTH ngày 19/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc triển khai phong trào “Học sinh 3 tốt” giai đoạn 2018 - 2022,  BCH Đoàn trường ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Học sinh 3 tốt” với những nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Xây dựng môi trường, tạo động lực cho học sinh rèn luyện, phấn đấu toàn diện trên các mặt: đạo đức, học tập, thể lực; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong các trường THPT.
- Thông qua phong trào nhằm phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các tấm gương học sinh tiêu biểu đạt Danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, tạo tiền đề cho học sinh tiếp cận phong trào “Sinh viên 5 tốt”“Học sinh 3 rèn luyện” ở các bậc đào tạo cao hơn.
2. Yêu cầu:
- 100% Chi đoàn tổ chức thực hiện phong trào.
- Công tác tuyên truyền, triển khai sâu rộng đến từng học sinh; chi đoàn tạo môi trường tốt cho Đoàn viên thanh niên tự rèn luyện, phấn đấu đạt danh hiệu.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
1. Tiêu chuẩn được nhận danh hiệu:
1. Tiêu chuẩn: Đạo đức tốt
- Xếp loại hạnh kiểm trong năm học đạt loại Tốt (theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông được ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT, ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
- Là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, kết quả đánh giá chất lượng Đoàn viên trong năm học hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Tham gia và đạt giải cá nhân (Nhất, Nhì, Ba) một trong các cuộc thi: nâng cao nhận thức của học sinh về kiến thức pháp luật; tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ cấp trường trở lên.
- Đạt thêm 01 trong các tiêu chí sau:
+ Tham gia chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” "Tiếp sức mùa thi".
+ Là thanh niên tiêu biểu, thanh niên tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, có hành động dũng cảm được biểu dương từ cấp huyện trở lên.
2. Tiêu chuẩn: Học tập tốt
- Xếp loại học lực trong năm học đạt loại Giỏi (theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông được ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT, ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Trong đó điểm trung bình các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ đạt từ 8,0 trở lên.
- Tham gia ít nhất 01 câu lạc bộ hoặc tổ/đội/nhóm học thuật cấp trường.
- Đạt thêm 01 trong các tiêu chí sau:
+ Là thành viên đội tuyển tham gia thi học sinh giỏi từ cấp huyện trở lên.
+ Tham gia Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh trở lên.
3. Tiêu chuẩn: Thể lực tốt
- Được đánh giá là đạt yêu cầu về thể lực theo Quy định đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên (được ban hành kèm theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo); đạt yêu cầu đối với môn Thể dục (theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGĐT, ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
- Đạt thêm 01 trong các tiêu chí sau:
+ Đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe” từ cấp trường trở lên (tiêu chuẩn cụ thể theo Hướng dẫn liên tịch số 87/2006/HDLT-ĐTN-TDTT về tiêu chuẩn thi đua và rèn luyện thể dục thể thao của các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ủy ban Thể dục - Thể thao ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2006).
+ Đạt giải cá nhân (Nhất, Nhì, Ba) tại một trong các giải thể thao phong trào từ cấp trường trở lên.
2. Giải pháp:
– Có kế hoạch học tập và phấn đấu rõ ràng: tuân thủ kế hoạch, hướng dẫn của giáo viên.
– Có động cơ, thái độ học tập đúng đắn; chuyên cần trong học tập.
– Chủ động tham gia các hoạt động do Đoàn thanh niên tổ chức.
III. HỒ SƠ KHEN THƯỞNG:
– Báo cáo thành tích (theo mẫu).
– Bảng điểm học tập, điểm rèn luyện có xác nhận của nhà trường và bản sao các văn bằng, chứng chỉ.
– 02 ảnh 3 x 4cm.
IV. ĐÁNH GIÁ, XÉT CHỌN DANH HIỆU “HỌC SINH 3 TỐT”:
1. Phương pháp đánh giá, xét chọn:
– Cấp Đoàn trường: Việc xét chọn danh hiệu “Học sinh 3 tốt” được tiến hành thông qua Hội đồng xét chọn cấp Đoàn trường.
– Cấp Tỉnh: BCH đoàn trường chọn trên cơ sở từ hồ sơ đạt học sinh 3 rèn luyện cấp trường và đảm bảo các yếu tố của Tỉnh đoàn nộp để đề nghị công nhận Cấp Tỉnh
2. Công tác khen thưởng và danh hiệu trao tặng:
– Học sinh đạt Danh hiệu “Học sinh 3 tốt” được Ban chấp hành Đoàn trường công nhận, tặng Giấy chứng nhận và được nhà trường tặng giấy khen. Khen thưởng vào dịp tổ chức tuyên dương hàng năm.
– Danh hiệu “Học sinh 3 tốt”cấp thành phố do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn công nhận và khen thưởng. Khen thưởng vào dịp tổng kết cuối năm học.
 – Học sinh đạt danh hiệu sẽ được cộng điểm rèn luyện rèn viên, khen thưởng và niêm yết lên bảng tuyên dương của trường.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Đối với học sinh:
– Tham gia tích cực phong trào “Học sinh 3 tốt”. Thực hiện phong trào “Học sinh 3 tốt” gắn với chương trình rèn luyện đoàn viên năm học.
 – Đăng ký tham gia phấn đấu dạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” các cấp.
2. Đối với chi đoàn:
– Tổ chức triển khai, vận động đoàn viên thanh niên tham gia phong trào “Học sinh 3 tốt”.
– Tổ chức cho đoàn viên thanh niên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” các cấp ngay từ đầu năm học.
- Tổ chức các hoạt động tạo môi trường để đoàn viên thanh niên lớp tham gia thực hiện hiệu quả phong trào “Học sinh 3 tốt” cụ thể như: Chủ động tổ chức các phong trào học tập tốt, rèn luyện tốt trong lớp; giúp đỡ các học sinh học yếu kém, vận động học sinh thực hiện tốt nội quy, quy chế nhà trường; vận động học sinh tham gia học tốt tất cả các môn, trong đó có anh văn, tin học, kỹ năng giao tiếp, môn pháp luật. Thường xuyên tự rèn luyện, trang bị kỹ năng sống cho bản thân; vận động học sinh tham gia sinh hoạt tốt các hoạt động tại trường; thường xuyên tổ chức các hoạt động giúp đỡ nhau học tập, hoạt động tình nguyện tại chỗ cho học sinh tham gia.
– Theo dõi và bình xét đoàn viên tham gia xuất sắc phong trào, có báo cáo và giới thiệu tuyên dương về Đoàn trường.
– Tập thể lớp, chi đoàn thực hiện tốt phong trào sẽ được tuyên dương, đồng thời phong trào “Học sinh 3 tốt” là một tiêu chí để đánh giá xếp loại chi đoàn.
3. Đối với Đoàn trường:
– Căn cứ Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, huyện Đoàn, Đoàn trường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào.
– Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, sân chơi như Rung chuông vàng, thi HS giỏi…, tổ chức các lớp học kỹ năng sống, các hoạt động tình nguyện, các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ như: các giải bóng đá, cờ tướng, kéo co, tìm kiếm tài năng… nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ĐVTN tự phấn đấu, rèn luyện theo các tiêu chí.
– Xây dựng các tiêu chí “Học sinh 3 tốt” việc nâng cao chất lượng học tập của học sinh, đồng thời lồng ghép vào chương trình rèn luyện đoàn viên (đối với học sinh là đoàn viên).
Trên đây là kế hoạch thực hiện phong trào “Học sinh 3 tốt” năm học 2022 – 2023 của Đoàn trường THPT Lê Quý Đôn, đề nghị Chi Đoàn các lớp khối 10, 11, 12 phổ biến kế hoạch và tổ chức cho đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt và hiệu quả.
     
TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ

(Đã ký)
Nguyễn Thị Tú Uyên

Tác giả: Kudo Meocon

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

VIDEO
Bộ giáo dục và đào tạo
Mas
Vnedu
Phần mềm quản lý
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập29
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm28
  • Hôm nay1,502
  • Tháng hiện tại393,398
  • Tổng lượt truy cập32,489,173
Thời khóa biểu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây