​​​​​​​“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023

Thứ ba - 12/09/2023 16:48
HUYỆN ỦY BÙ ĐĂNG
CHI BỘ THPT LÊ QUÝ ĐÔN
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 

Bù Đăng, ngày 25 tháng 8 năm 2023
 
BÁO CÁO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ
                                “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023
       Kính thưa! Đồng chí Lê Thị Bích Hạnh, Bí thư Chi bộ - Chủ trì buổi sinh hoạt.
       Kính thưa! Các đồng chí đảng viên tham dự buổi sinh hoạt học tập chuyên đề ngày hôm nay.
      Thực hiện phân công triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 9 năm 2023 của Chi bộ trường THPT Lê Quý Đôn. Sau đây tôi xin được báo cáo chuyên đề “Bài học lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” với những nội dung, cụ thể như sau:
       Kính thưa các đồng chí! Đại đoàn kết toàn dân tộc được xem là một trong những bài học hàng đầu bởi đó vừa là mục tiêu, nhiệm vụ vừa là phương thức và là động lực chủ yếu làm nên chiến thắng của dân tộc Việt Nam. Bài học đại đoàn kết toàn dân tộc có nhiều nội dung, chiều cạnh phong phú, đa dạng. Nhưng cốt lõi và chiều sâu của bài học lịch sử này là sự kiên định, sáng tạo trong thực hiện độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, bởi đây chính là nhu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ bao trùm, xuyên suốt, nhất quán có tính sống còn của dân tộc Việt Nam. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, cần kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, trong đó sức mạnh dân tộc - sức mạnh nội lực vẫn phải là chủ yếu.
1 5
Ảnh 1. Bí thư Chi bộ trao Quyết định kết nạp đảng viên năm 2023
 
        Kính thưa các đồng chí! Lịch sử dân tộc Việt Nam đã trải qua biết bao thăng trầm kể từ sau khi các vua Hùng dựng nước: Hơn 1000 năm Bắc thuộc, phong kiến phương Bắc cũng không thể đồng hóa được dân tộc Việt Nam, không thể sáp nhật nước ta thành một quận, huyện của họ. bởi vì ở đó, mỗi làng quê Việt Nam vẫn giữ được văn hóa truyền thống của dân tộc là tiếng nói, là phong tục, tập quán, tín ngưỡng,..ở đó luôn có những anh hùng dân tộc sẵn sàng đứng lên để chống ngoại xâm, để rồi khi dân tộc Việt Nam giành được độc lập tự chủ, tinh thần ấy lại được tiếp tục phát huy để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, vì vậy, có ý kiến cho rằng: “dân tộc Việt Nam tuy mất nước nhưng không mất làng” là hoàn toàn đúng đắn. Bước vào thời kỳ độc lập tự chủ, các triều đại phong kiến phương Bắc đã rất nhiều lần đưa quân sang xâm lược nước ta, nhưng chúng đều thất bại. Có nhiều yếu tố thắng lợi của ta như tài lãnh đạo của vua, quan, tướng lĩnh, nhưng quan trọng đó là tinh thần đại đoàn kết của dân tộc được thể hiện bởi tinh thần “Hào khí Đông A” thời nhà Trần, đó là Hội thề Lũng Nhai thời nhà Lê với lời thề “Chung sức đồng lòng chống giặc, giữ địa phương để xóm làng được an cư, sống chết cùng nhau, không quên lời thề son sắt”. Tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, không những tạo nên sức mạnh đấu tranh bảo vệ biên cương lãnh thổ mà còn giúp nước ta mở cõi về phía Nam.
Kính thưa các đồng chí! Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930. Đảng ta đã lãnh đạo cao trào cách mạng 1930-1931 và dành được nhiều thắng lợi. Tuy nhiên, bài học được rút ra là cần phải thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất để đoàn kết, tập hợp đông đảo quần chúng đấu tranh.
Trong phong trào dân chủ 1936 -1939 Đảng ta đã kịp thời thành lập Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương  và đặc biệt mặt trận Việt Minh được thành lập năm 1941. Mặt trận Việt Minh là biểu tượng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong những năm kháng chiến chống Pháp. Mặt trận Việt Minh đã đánh thức tinh thần dân tộc, tập hợp và đoàn kết rộng rãi các giai cấp, các dân tộc, tôn giáo, các giới vào thực hiện nhiệm vụ giải phóng quốc gia, dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Việt Minh đã góp phần to lớn vào thắng lợi cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Việc thành lập Mặt trận Việt Minh là một bài học sáng tạo của Trung ương Đảng và Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Mặt trận Việt Minh đã đoàn kết toàn dân tộc trong một mặt trận đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhờ có Mặt trận Việt Minh, sau này là Mặt trận Liên Việt, Nhân dân ta đã kháng chiến thắng lợi, làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ, miền Bắc được giải phóng hoàn toàn, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, trở thành hậu phương vững chắc cho tiền tuyến lớn miền Nam ruột thịt.
Kính thưa các đồng chí! Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, có quan điểm cho rằng đế quốc Mỹ đã dùng sức mạnh vật chất, vũ khí bạo lực, đôla để hòng khuất phục dân tộc Việt Nam. Thực ra, họ đã dùng tất cả mọi thứ chứ không chỉ dùng sức mạnh vật chất, bạo lực. Trước khó khăn và thử thách mới, bài học thứ hai về đại đoàn kết đó là: Đảng Lao động Việt Nam vẫn kiên định kịp thời tập hợp quần chúng rộng rãi bằng các hình thức mặt trận dân tộc thống nhất phù hợp với tình hình cụ thể. Đó là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra đời, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam được thành lập; và sau đó, Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam được thành lập. Tuy mục tiêu, cương lĩnh, thành phần, cơ cấu tổ chức có nhiều điểm khác nhau nhưng hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, dân sinh là mẫu số chung để quy tụ, tập hợp, đoàn kết toàn dân thành một khối thống nhất theo tinh thần “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định tại Đại hội hợp nhất Việt Minh - Liên Việt năm 1951. Đoàn kết còn là đường lối cách mạng của cả nước được Đảng ta xác định tại Đại hội lần thứ III năm 1960 là: “tăng cường đoàn kết toàn dân, kiên quyết đấu tranh giữ vững hòa bình, đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đồng thời đẩy mạnh cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập và dân chủ, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh...”
Kính thưa các đồng chí! Trong khó khăn, trước kẻ thù mạnh hơn ta về nhiều phương diện, nhưng chính bằng tình yêu Tổ quốc, lòng yêu nước đã gắn kết toàn thể dân tộc Việt Nam thành một khối, tạo thành sức mạnh có thể đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược. Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc từ hơn 20 năm trường kỳ kháng chiến được dồn lại cho thời khắc lịch sử vinh quang. Dân tộc ta đã giành thắng lợi hoàn toàn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc và cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết dân tộc thời đại Hồ Chí Minh.
   Trong quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế chúng ta luôn phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội thì đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn là động lực to lớn, chủ yếu và luôn là bài học có tính thời sự với cách mạng Việt Nam, trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19, với việc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân “chống dịch như chống giặc” chúng ta lại thấy sức sống mạnh mẽ của tinh thần khí thế “mùa Xuân năm 1975” và chúng ta lại thấy được vai trò và vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kế thừa và phát huy tiềm năng to lớn đó.
Ảnh 2. Quang cảnh buổi Lễ kết nạp đảng viên
         Kính thưa các đồng chí! Chi bộ trường THPT Lê Quý Đôn là tổ chức lãnh đạo toàn diện hoạt động Nhà trường, Đoàn thể và các tổ chức chính trị, xã hội, trong thời gian vừa qua mọi Nghị quyết đều phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của tập thể để mỗi cán bộ, giáo viên và nhân viên đều phải có trách nhiệm “ghé vai gánh vác một phần” nhằm nâng tầm vị thế của trường THPT Lê Quý Đôn. Là một đảng viên, được Nhà trường giao kiêm nhiệm Tổ trưởng Tổ Lịch sử - Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, tôi luôn nhận thức được rằng, để tập thể Nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì mỗi cá nhân, mỗi tổ phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong hoạt động của tổ chuyên môn: Mọi vấn đề đều được thông tin và họp bàn, các thành viên phải tham gia ý kiến, sau đó mới thống nhất, điều này nhằm phát huy tính dân chủ, tạo được sự đồng thuận và đoàn kết nội bộ, không rơi vào tình trạng đoàn kết ảo (nghĩa là trong cuộc họp thì giờ tay đồng ý, nhưng ngoài cuộc họp lại nói khác hoặc làm khác,...) tránh cục bộ, bè phái. Trong các hoạt động giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi ở các cấp học , các thành viên trong tổ đều được thể hiện và phát huy năng lực của mình. Trong những nhiệm vụ chung của tổ có sự phân công công việc cụ thể, mỗi người đều có trách nhiệm chung. Sự rạch ròi trong công việc sẽ khiến mỗi người có trách nhiệm hơn trong công việc của mình. Khi đó, họ phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, chịu trách nhiệm cho nhiệm vụ ấy. Dù cá nhân hay tập thể đều phải biết lắng nghe ý kiến đóng góp để tìm ra cái đúng, cái hay mà sửa chữa để hoàn thiện mình.
Ảnh 3. Đảng viên tuyên thề
     Trong công tác giảng dạy trên tinh thần phát huy sự sáng tạo, năng động và sự tích cực của học sinh. Đặc biệt đối với nghề giáo, phải luôn ý thức trách nhiệm và tâm huyết với nghề từ đó tôi thấy càng gắn bó và yêu nghề hơn. Học tập đạo đức của Bác Hồ, chúng ta còn có thể học tập qua chính những tấm gương đồng nghiệp, bè bạn xung quanh. Mỗi tấm gương tốt cần được động viên, tuyên dương để thấy được giá trị và ý nghĩa của hành động thực tiễn. Và hãy để việc học tập đó đi vào chính cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta chứ không phải là những hoạt động có tính chất phong trào. Bởi học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là để giúp chúng ta sống tốt hơn, đẹp hơn.
Trong công tác chủ nhiệm lớp, bản thân tôi luôn ý thức được rằng để một tập thể lớp tốt thì quan trọng nhất là phải tạo nên được một tập thể đoàn kết, đoàn kết trong tư tưởng và trong mọi hành động. Bản thân người giáo viên chủ nhiệm phải là tấm gương để các em noi theo. Phải luôn cởi mở, gần gũi học sinh, thương yêu và nắm bắt hoàn cảnh, tâm lý các em. Chính tình thương đã gắn kết các em lại, tạo nên một tập thể đoàn kết.
Kính thưa các đồng chí! Trên đây là bài báo cáo chuyên đề của bản thân tôi, chân thành cảm ơn các đồng chí đã lắng nghe.
Người thực hiện

Trần Thị Huyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

VIDEO
Bộ giáo dục và đào tạo
Mas
Vnedu
Phần mềm quản lý
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm7
  • Hôm nay782
  • Tháng hiện tại196,794
  • Tổng lượt truy cập32,049,745
Thời khóa biểu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây